Cluster performance management

Title Alternative:Řízení výkonnosti klastrů
Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Předkládaný článek vychází z výzkumu hodnocení vlivu klastrových organizací na finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů. Disertační práce autorky zjišťuje, zda v podmínkách České republiky existuje rozdíl mezi finanční výkonností klastrových organizací vzniklých přístupem bottom-up a top-down. Do výzkumu byly vybrány oba typy klastrů splňující podmínku zralosti (vznik před rokem 2012 včetně) a vysoké aktivity. Finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů byla hodnocena pomocí ukazatelů ROA, ROE, ROS, EVA, EVA/zaměstnance a EVA/tržby. Cílem výzkumu bylo prokázat, zda se veřejná podpora klastrů odrazí ve vyšší finanční výkonnosti členských subjektů. V závěrečné části článku jsou poté shrnuty a diskutovány zjištěné výsledky.
Der vorliegende Artikel beruht auf der Untersuchung der Bewertung des Einflusses von Clusterorganisationen auf die finanzielle Leistungskraft der unternehmerischen Mitgliedskörper. Die Dissertationsarbeit des Autors stellt fest, ob in den Bedingungen der Tschechischen Republik ein Unterschied existiert zwischen der finanziellen Leistungskraft von Clusterorganisationen, die durch den Zugriff auf Bottom-up oder Top-down entstanden sind. In der Untersuchung wurden beide Typen ausgewählt. Voraussetzung war, dass sie die Bedingungen der Reife (Entstehung von 2012 einschließlich) und hohe Aktivität erfüllen /ausweisen. Die finanzielle Leistungskraft der unternehmerischen Mitgliedskörper wurde mit Hilfe der Indikatoren/Instruktoren ROA, ROE, ROS, EVA, EVA/Mitarbeiter und EVA/Erträge, bewertet. Das Ziel der Forschung war zu zeigen, ob sich eine öffentliche Unterstützung der Cluster in einer höheren finanziellen Leistungskraft der Mitgliedskörper widerspiegelt. Im abschließenden Teil des Beitrages werden die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert.
The presented article is based on research evaluating the impact of cluster organisations on the financial performance of member entities. The author’s doctoral thesis examines whether there is a difference in the financial performance of cluster organisations created through the bottom-up and the top-down approaches, under the conditions existing in the Czech Republic. Both types of clusters that meet the condition of maturity (established before or in 2012) and of a high degree of activity were selected for the research. The financial performance of member business entities was assessed using the following indicators: ROA, ROE, ROS, EVA, EVA/employee and EVA/sales. The aim of the research was to demonstrate whether public support for clusters would be reflected in member entities’ better financial performance. The final part of the paper then summarises and discusses the findings.
Niniejszy artykuł bazuje na badaniach oceny wpływu organizacji klastrowych na efektywność finansową przedsiębiorstw członkowskich. W pracy dysertacyjnej autor badał, czy w warunkach Republiki Czeskiej istnieje różnica pomiędzy efektywnością finansową organizacji klastrowych powstałych w wyniku podejścia bottom-up i top-down. Do badań wybrano oba typy klastrów spełniających warunek dojrzałości (powstanie przed 2012 rokiem włącznie) oraz wysokiej aktywności. Efektywność finansowa przedsiębiorstw członkowskich została oceniona przy pomocy wskaźników ROA, ROE, ROS, EVA, EVA/pracownik i EVA/przychody. Celem przeprowadzonych badań było wskazanie, że pomoc publiczna klastrów wpływa na większą efektywność finansową ich członków. W końcowej części opracowania podsumowano i omówiono stwierdzone wnioski.
Description
Subject(s)
Cluster, Financial performance, Cluster organization, Top-down, Bottom up, Economic value added
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN