2017/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXIII 2017/2

Recenzovali:
Prof. Dr. rer. pol. habil. Thorsten Claus - Technical University Dresden (IHI Zittau), Germany
Doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. - Silesian University, Czech Republic

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Czech Republic in the Context of International Tourism: Its Position and Competitiveness
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Červová, Lenka
  Cestovní ruch patří k fenoménům dnešní doby. Je to významné odvětví ekonomiky, a proto je podstatné zaměřit se na konkurenceschopnost jednotlivých destinací. Oproti klasickému produktu se však destinace v mnohých aspektech a pojetí konkurenceschopnosti odlišuje. Česká republika je nedílnou součástí mezinárodního cestovního ruchu, a proto je cílem příspěvku zhodnotit její pozici v tomto odvětví. Pozice je analyzována z hlediska mezinárodních příjezdů a příjmů pomocí podílových ukazatelů a pořadí v rámci žebříčku zemí. Pro vyjádření konkurenceschopnosti je využit Travel & Tourism Competitiveness Index, který publikuje World Economic Forum. Jelikož je tento index sestavován převážně na bázi kvantitativních dat, umožňuje objektivní srovnání – jak mezi destinacemi navzájem, tak i hodnocení pozice země v čase.
 • Item
  Inter-Sectoral Mobility in the Context of the European Research Area
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Pittnerová, Radka; Rydvalová, Petra
  Článek shrnuje výsledky pilotní studie, jejímž cílem bylo ověřit navržený postup výzkumu fenoménu mezisektorové mobility tak, jak je podporována Evropskou komisí v rámci Horizon 2020. V teoretické části je téma mezisektorové mobility popsáno jak z pohledu teoretického výzkumu relevantního pro dané téma, tak také z pohledu politik a praxe související s tématem sdílení znalostí mezi sektory v rámci konceptu Evropského výzkumného prostoru. Návazně je představen navrhovaný design výzkumu, který byl ověřen pilotní studií. Na základě jejích výsledků byl původní design upraven a doporučen k dalšímu výzkumu. Výsledky jak z pilotní studie, tak i následného výzkumu budou využitelné nově připravovanými projekty do Horizon 2020, které budou ve svém řešení zahrnovat prvek mobility mezi sektory. Výsledky výzkumu nabídnou zájemcům o finanční podporu inspiraci, jak převést obecná hodnotící kritéria kvality mezisektorové mobility do objektivně měřitelných veličin.
 • Item
  An Innovative Approach to Human Resource Management in Small and Medium Enterprises: The SHARPEN Project
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Moš, Ondřej
  Cílem tohoto článku je přinést novou perspektivu do způsobu, jakým se podporuje a provádí řízení lidských zdrojů (ŘLZ) v malých a středních podnicích (MSP). MSP v Evropě se potýkají s řadou výzev v oblasti ŘLZ, a projekt SHARPEN je zaměřen na poskytnutí řešení těchto výzev na základě specifických potřeb regionálních MSP. Projekt SHARPEN vyvine univerzitní vzdělávací kurz zaměřený na ŘLZ v MSP a příručku ŘLZ, která poskytne malým a středním podnikům kompaktní znalosti a nástroje týkající se ŘLZ. Oba tyto výstupy budou podpořeny výzkumem provedeným napříč 5 regiony EU. Celkovým výsledkem projektu by měl být lepší stav ŘLZ v MSP, a to díky novým, lehce dostupným znalostem a nástrojům a věnováním větší pozornosti výzvám z oblasti ŘLZ, kterým musí MSP čelit.
 • Item
  The ambiguous awareness of approaching squeeze-out – czech case study in the EU Perspective
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Cvik, Eva Daniela; MacGregor Pelikánová, Radka
  Nucený přechod účastnických cenných papírů, neboli vytěsnění či squeeze-out, je kritizovaná právní metoda používaná akcionáři v EU, která byla podstatně změněna v rámci současné české právní rekodifikace. Nově byla zakotvena povinnost většinových akcionářů pro případ squeeze-out postupovat na základě stejných podmínek vůči všem minoritním akcionářům. Tito mají obdržet stejnou kompenzaci, a případě dorovnání. Účinné uplatnění tohoto pravidla vyžaduje, aby minoritní akcionáři o něm měli povědomí. Trojice cílů tohoto příspěvku je popsat a vysvětlit předmětnou novou povinnost a poskytnout hloubkovou, kritickou a komparatistickou analýzu povědomí o blížícím se squeeze-out, které ji zakládá. S ohledem na cíle jsou stanoveny hypotézy a využity multidisciplinární primární a sekundární prameny, a to z ČR i EU. Získané výsledky s komentáři naznačují nedostatečné povědomí, které má negativní dopad na aplikaci nově uložené povinnosti v ČR a celkově in na squeeze-out situace v EU.
 • Item
  Master Production Scheduling and the Relevance of Included Social Criteria
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Trost, Marco; Claus, Thorsten; Herrmann, Frank
  Příspěvek zkoumá nutnost zohlednění vytížení spolupracovníků a na něm závislé pracovní doby v hlavním plánování programu hlavní produkce. Navíc je ukázáno, že tato tematická oblast aktuálně představuje ve výzkumu mezeru. Z tohoto důvodu je tu představen vlastnoručně vyvinutý lineární model optimalizace na plánování programu hlavní produkce, který obsahuje sociální kritéria a vhodnou případovou studii. Výsledky ukazují, že značné odchylky jsou odvislé od ignorance při vytížení spolupracovníků v pracovní době. Z tohoto důvodu je doporučována integrace. Zároveň se ukazuje, že bude třeba dalšího výzkumu, obzvlášť pro stanovení vhodných vytěžujících funkcí, jako jsou např. funkce pro efekty v učení.