2017/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXIII 2017/2

Recenzovali:
Prof. Dr. rer. pol. habil. Thorsten Claus - Technical University Dresden (IHI Zittau), Germany
Doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. - Silesian University, Czech Republic

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  An Innovative Approach to Human Resource Management in Small and Medium Enterprises: The SHARPEN Project
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Moš, Ondřej
  Cílem tohoto článku je přinést novou perspektivu do způsobu, jakým se podporuje a provádí řízení lidských zdrojů (ŘLZ) v malých a středních podnicích (MSP). MSP v Evropě se potýkají s řadou výzev v oblasti ŘLZ, a projekt SHARPEN je zaměřen na poskytnutí řešení těchto výzev na základě specifických potřeb regionálních MSP. Projekt SHARPEN vyvine univerzitní vzdělávací kurz zaměřený na ŘLZ v MSP a příručku ŘLZ, která poskytne malým a středním podnikům kompaktní znalosti a nástroje týkající se ŘLZ. Oba tyto výstupy budou podpořeny výzkumem provedeným napříč 5 regiony EU. Celkovým výsledkem projektu by měl být lepší stav ŘLZ v MSP, a to díky novým, lehce dostupným znalostem a nástrojům a věnováním větší pozornosti výzvám z oblasti ŘLZ, kterým musí MSP čelit.
 • Item
  Czech Republic in the Context of International Tourism: Its Position and Competitiveness
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Červová, Lenka
  Cestovní ruch patří k fenoménům dnešní doby. Je to významné odvětví ekonomiky, a proto je podstatné zaměřit se na konkurenceschopnost jednotlivých destinací. Oproti klasickému produktu se však destinace v mnohých aspektech a pojetí konkurenceschopnosti odlišuje. Česká republika je nedílnou součástí mezinárodního cestovního ruchu, a proto je cílem příspěvku zhodnotit její pozici v tomto odvětví. Pozice je analyzována z hlediska mezinárodních příjezdů a příjmů pomocí podílových ukazatelů a pořadí v rámci žebříčku zemí. Pro vyjádření konkurenceschopnosti je využit Travel & Tourism Competitiveness Index, který publikuje World Economic Forum. Jelikož je tento index sestavován převážně na bázi kvantitativních dat, umožňuje objektivní srovnání – jak mezi destinacemi navzájem, tak i hodnocení pozice země v čase.
 • Item
  Inter-Sectoral Mobility in the Context of the European Research Area
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Pittnerová, Radka; Rydvalová, Petra
  Článek shrnuje výsledky pilotní studie, jejímž cílem bylo ověřit navržený postup výzkumu fenoménu mezisektorové mobility tak, jak je podporována Evropskou komisí v rámci Horizon 2020. V teoretické části je téma mezisektorové mobility popsáno jak z pohledu teoretického výzkumu relevantního pro dané téma, tak také z pohledu politik a praxe související s tématem sdílení znalostí mezi sektory v rámci konceptu Evropského výzkumného prostoru. Návazně je představen navrhovaný design výzkumu, který byl ověřen pilotní studií. Na základě jejích výsledků byl původní design upraven a doporučen k dalšímu výzkumu. Výsledky jak z pilotní studie, tak i následného výzkumu budou využitelné nově připravovanými projekty do Horizon 2020, které budou ve svém řešení zahrnovat prvek mobility mezi sektory. Výsledky výzkumu nabídnou zájemcům o finanční podporu inspiraci, jak převést obecná hodnotící kritéria kvality mezisektorové mobility do objektivně měřitelných veličin.
 • Item
  Master Production Scheduling and the Relevance of Included Social Criteria
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Trost, Marco; Claus, Thorsten; Herrmann, Frank
  Příspěvek zkoumá nutnost zohlednění vytížení spolupracovníků a na něm závislé pracovní doby v hlavním plánování programu hlavní produkce. Navíc je ukázáno, že tato tematická oblast aktuálně představuje ve výzkumu mezeru. Z tohoto důvodu je tu představen vlastnoručně vyvinutý lineární model optimalizace na plánování programu hlavní produkce, který obsahuje sociální kritéria a vhodnou případovou studii. Výsledky ukazují, že značné odchylky jsou odvislé od ignorance při vytížení spolupracovníků v pracovní době. Z tohoto důvodu je doporučována integrace. Zároveň se ukazuje, že bude třeba dalšího výzkumu, obzvlášť pro stanovení vhodných vytěžujících funkcí, jako jsou např. funkce pro efekty v učení.
 • Item
  Single colour trademarks not only on the current czech market
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2017) Dmitrieva, Anastasiia; MacGregor Pelikánová, Radka
  Postmoderní globální společnost je poznamenána velmi intenzivní konkurencí, ve které je správné odkazování kritické. Konkurenční výhoda je zbytečná bez právně chráněné metody propojení podniku s jeho produkty. Tato metoda par excellence má podobu ochranné známky, která je jak referenčním nástrojem, tak nesmírně cenným nehmotným majetkem. Každá jurisdikce zajišťuje registraci ochranných známek a je obtížné nalézt nové, atraktivní a univerzální označení, které by mohlo být registrováno v několika jurisdikcích, a stát se tak globální ochrannou známkou. Pro řešení tohoto problému jak právo EU, tak české právo nově výslovně umožňují nekonvenční ochranné známky, jako jsou barvy. Cílem tohoto příspěvku je velmi inovativní výzkum primárních a sekundárních údajů o jednobarevných registracích českých ochranných známek a souvisejících trendů ve světle hypotéz prokazujících, že jednobarevné ochranné známky jsou vnímány právem i ekonomikou jako více než životaschopná volba pro odkazování a marketing i jako majetek.