2020/3 - Social Sciences

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Ausgewählte Westschlesische Schlossresidenzen als Kulturelle Repräsentanzen zwischen Barock und Aufklärung. Abriss der Problematik im Literatur- und Kulturhistorischen Blickwinkel
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, ) Zlá, Iveta
  Středobodem studie je nastínění kulturního obrazu zámeckých sídel ve Slezských Rudolticích, Velkých Hošticích a na zámku Jánský Vrch. Pozornost je věnována nejen kulturním aktivitám Alberta Josefa Hodice, Dominika Skrbenského a Filipa Gottharda Schaffgotsche, ale také vzájemné kulturní provázaností zmíněných panství. Ústřední osobností kulturního života na uvedených zámcích se stal především Karel Ditters z Dittersdorfu, jehož hudební tvorbou byla doprovázená představení jak v zámeckých divadlech ve Slezských Rudolticích a ve Velkých Hošticích, tak na zámku Jánský Vrch. I když se kulturní život v západním Slezsku rozvíjel ve stínu sedmileté války, došlo k jeho výraznému rozmachu. V literárním a kulturním panoramatu západoslezských zámeckých rezidencí se odrážely nejen impulzy barokní kultury, ale byly také přejímány podněty pramenící z osvícenské literatury, filozofie a životního stylu.
 • Item
  Code-Switching in der Geschriebenen Sprache. Mehrsprachigkeit am beispiel Deutscher Pressetexte, Liedertexte und Sms-Nachrichten unter Berücksichtigung der Tendenz zur Konzeptionellen Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, ) Malechová, Magdalena
  Mnohojazyčnost je v současnosti víceméně nevědomě používaný fenomén. I vzhledem k propojování nejrůznějších jazyků zůstává nejdůležitějším faktorem komunikace vzájemné porozumění. Příspěvek poukazuje na možnosti setkávání různých jazyků a na důsledky těchto kontaktů. Jeden z procesů, ve kterém mohou jazyky ve svých formulacích splývat, je code-switching. Studie na svých vybraných příkladech dokazuje koexistenci prvků mluveného jazyka v psané formě jazyka. Cílem je tedy zkoumání psaného jazyka s ohledem na tendenci k ústní či písemné koncepční formě jazyka a fungování střídání jazyků v komunikativně zaměřeném psaném jazyce, prezentované na třech druzích textu. Na základě teoretických poznatků o existujících formách střídání jazykových kódů jsou v empirické části studie příkladové excerpty podrobeny kvalitativní jazykové analýze a představeny výsledky výzkumu.
 • Item
  Změny v motorické výkonnosti chlapců ve věku 11-15 let mezi školními roky 1996/1997 – 2018/2019
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, ) Kuprová, Klára; Ježková, Martina; Kupr, Jaroslav; Čapek, Josef; Bittner, Václav
  Studie vyhodnocuje změny v motorické výkonnosti u chlapců staršího školního věku na základní škole v Lomnici nad Popelkou. Vývoj motorické výkonnosti je sledován u chlapců ve věku 11-15 let z nesportovních tříd na základě neformální testové baterie šesti motorických testů (běh na 60 m, běh na 1000 m, sed-leh opakovaně, skok daleký, trojskok snožmo z místa, shyb opakovaně) v časovém úseku dvaceti dvou let (školní roky 1996/1997 – 2018/2019). Celkově se motorického testování účastnilo 1863 chlapců ve všech věkových kategoriích. Výsledky poukazují na nezměněnou až klesající úroveň motorické výkonnosti v průběhu evidovaného časového období u většiny použitých testů u všech věkových skupin.
 • Item
  Geotourism Potential of Liberec Granite
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, ) Drápela, Emil
  Liberecká žula je jednou z nejikoničtějších českých hornin. Je vysoce estetická, její těžba má tradici, zajímavou historii a produkty z ní vysokou kvalitu. V širším okolí Liberce tato hornina vytváří mnoho atraktivních skalních útvarů. Přesto její současná prezentace směrem k potenciálním turistům je prakticky nulová. Článek analyzuje potenciál jednotlivých témat spojených s libereckou žulou, navrhuje, jak zaujmout turisty, a popisuje silné prvky, na kterých je možné vybudovat budoucí propagaci. V závěru je představena virtuální naučná stezka Příběh liberecké žuly, která by měla pomoci tento lokální produkt zpropagovat.