Ausgewählte Westschlesische Schlossresidenzen als Kulturelle Repräsentanzen zwischen Barock und Aufklärung. Abriss der Problematik im Literatur- und Kulturhistorischen Blickwinkel

Title Alternative:Vybrané západoslezské zámecké rezidence jako reprezentativní součást kultury mezi barokem a osvícenstvím. Nárys problematiky z literárně a kulturněhistorického pohledu
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Středobodem studie je nastínění kulturního obrazu zámeckých sídel ve Slezských Rudolticích, Velkých Hošticích a na zámku Jánský Vrch. Pozornost je věnována nejen kulturním aktivitám Alberta Josefa Hodice, Dominika Skrbenského a Filipa Gottharda Schaffgotsche, ale také vzájemné kulturní provázaností zmíněných panství. Ústřední osobností kulturního života na uvedených zámcích se stal především Karel Ditters z Dittersdorfu, jehož hudební tvorbou byla doprovázená představení jak v zámeckých divadlech ve Slezských Rudolticích a ve Velkých Hošticích, tak na zámku Jánský Vrch. I když se kulturní život v západním Slezsku rozvíjel ve stínu sedmileté války, došlo k jeho výraznému rozmachu. V literárním a kulturním panoramatu západoslezských zámeckých rezidencí se odrážely nejen impulzy barokní kultury, ale byly také přejímány podněty pramenící z osvícenské literatury, filozofie a životního stylu.
Die Studie konzentriert sich auf die Darstellung eines vielfältigen kulturellen Bildes, von dem sich das künstlerische Leben in Westschlesien zwischen Barock und Aufklärung nicht trennen lässt. Obwohl die Zeit zwischen Barock und Aufklärung in einigen Teilen Schlesiens einen Aufschwung verzeichnet hat, steht im Vordergrund der Untersuchung das kulturelle Leben in den Dominien Rosswald, Groß Hoschütz und Johannesberg.
The center of the study is an outline of the cultural image of the chateau residences in Slezské Rudoltice, Velké Hoštice and Jánský Vrch. Attention is paid not only to the cultural activities of Albert Josef Hodice, Dominik Skrbenský and Filip Gotthard Schaffgotsch, but also to the mutual cultural interconnectedness of the mentioned estates. Karel Ditters von Dittersdorf in particular became the central figure in the cultural life of the above-mentioned castles, whose musical work was accompanied by performances in the castle theaters in Slezské Rudoltice and Velké Hoštice and at castle Jánský Vrch. Although cultural life in western Silesia developed in the shadow of the Seven Years' War, it flourished significantly. The literary and cultural panorama of the chateau in Westsilesia reflected not only the impulses of Baroque culture, but also received stimuli from literature, philosophy and lifestyle of Enlightenment.
Centralnym punktem opracowania jest zarys kulturowego obrazu rezydencji zamkowych w Slezskich Rudolticach, Velkich Hošticach i w Jánskim vrchu. Zwraca się uwagę nie tylko na działalność kulturalną Alberta Josefa Hodica, Dominika Skrbenskiego i Filipa Gottharda Schaffgotscha, ale także na wzajemne powiązania kulturowe wspomnianych osiedli. Szczególnie Karel Ditters z Dittersdorfu stał się centralną postacią w życiu kulturalnym wyżej wymienionych zamków, którego twórczości muzycznej towarzyszyły występy zarówno w teatrach zamkowych w Slezskich Rudolticach i Velkich Hošticach i na zamku Jánský vrch. Życie kulturalne na Śląsku Zachodnim rozwijało się wprawdzie w cieniu wojny siedmioletniej, ale znacznie się rozwinęło. Literacka i kulturowa panorama zachodniośląskich rezydencji zamkowych odzwierciedlała nie tylko impulsy kultury barokowej, ale czerpała także bodźce z oświeceniowej literatury, filozofii i stylu życia.
Description
Subject(s)
West Silesia, Rosswald, Großhoschütz, Johannesberg, Culture, Theatre, Music, Ballet, Cultural cooperation
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN