2016/3 - Social Sciences

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXII 2016/3

Recenzovali:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc - Univerzita Karlova v Praze, Czech Republic
Mgr. Ludmila Koláčková, Ph.D. - Univerzit obrany v Brně, Czech Republic

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Studienbegleitender Deutschunterricht (Methodisch-didaktisches Seminar in der Fortbildung des Goethe-Instituts)
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Odstrčilová, Milada
  Příspěvek informuje o čtrnáctidenním semináři „Vysokoškolské studium doprovázející výuka němčiny“ v Mnichově z každoročně inovovaného programu dalšího vzdělávání Goethe-Institutu pro vyučující němčiny v Německu a demonstruje jednu z aktivizujících výukových metod na konkrétním příkladu tezí k odborné jazykové přípravě na VŠ a univerzitách, vypracovaných účastníky kurzu v kombinované skupinové práci a práci v plénu.
 • Item
  Language Education in Business Studies
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Romová, Hana
  Cílem tohoto příspěvku je sdílení zkušeností vysokoškolských učitelů vyučujících odborný jazyk pro ekonomy a pro odborníky v cestovním ruchu v rámci bakalářského studia s ohledem na specifické výukové metody a hodnocení jazykových kompetencí studentů vzhledem k požadavkům SERR pro jazyky. Jedním z témat je vývoj nových učebních materiálů pomocí informačních technologií. Znalost jazyka je jedna z klíčových kompetencí absolventa vysoké školy. Předmět studia budoucích odborníků v cestovním ruchu musí obsahovat témata o rozvoji cestovního ruchu, budoucí trendy, geografii cestovního ruchu, udržitelný cestovní ruch, statistické zprávy, propagaci a marketing a interkulturní komunikaci. Se vstupem do Evropské Unie musíme splňovat standard umožňující srovnání v mezinárodním měřítku v cestovním ruchu a používat stejnou odbornou terminologii.
 • Item
  Zkouška WiDaF® Basic a WiDaF® jako měřítko jazykových kompetencí při vstupu do praxe
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Vlčková, Irena; Neumannová, Helena
  Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci (EF TUL) je od roku 2016 Veřejným testovacím centrem pro mezinárodně uznávané zkoušky z němčiny Wirtschaft auf Deutsch – WiDaF Basic® a WiDaF®. Tyto zkoušky byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazeny mezi standardizované zkoušky dokládající jazykovou znalost žáka/studenta podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Příspěvek přináší informace o výsledcích zkoušek studentů EF TUL z pilotní testovací fáze v roce 2016.
 • Item
  Classification of individuals according to their opinions on acquiring necessary competencies within their studies
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Žambochová, Marta; Kulhanová, Aneta
  Moderní doba vytváří stále větší tlak na individuální vzdělávání člověka a tím klade stále větší důraz na co nejefektivnější získávání vědomostí. Pro poskytovatele těchto informací je důležité znát potřebu skladby požadovaných kompetencí a způsobů předávání znalostí. Tvorbou nových osnov vyučované látky i novými přístupy k výuce se zabývá mnoho týmů pedagogů, a to na různých úrovních počínaje vedením škol, přes státní úřady až po orgány Evropské unie. V naší studii jsme se zabývali subjektivním pohledem studentů, a to jak současných, tak i bývalých. Zaměřili jsme se především na zkoumání schopností, které by běžný absolvent školy potřeboval dle svého názoru pro svůj osobní i profesní život. Šlo nám o analýzu kompetencí, které by dle oslovených respondentů měly být součástí studia, a které jim naopak připadají nadbytečné. Průzkum byl proveden pro různé úrovně škol, i když naší prioritou byla především vysokoškolská úroveň studia. Srovnáním s jinými studiemi jsme zjistili, že situace v České republice není příliš odlišná od jiných zemí. Samozřejmě jsme nalezli i mnohá specifika pro Českou republiku. Získané poznatky by mohly pomoci při tvorbě osnov a formy výuky na různých úrovních školství.
 • Item
  The Importance of Landmarks for the Perception of the Region’s Attractiveness
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2016) Drápela, Emil; Brožková, Tereza
  Na území Libereckého kraje existuje řada míst, která jsou velmi atraktivní pro různé formy turismu. V dotazníkovém šetření jsme se ptali turistů, kteří v této oblasti trávili svou dovolenou, co se jim líbilo nejvíce a co nejméně, jak hodnotí vybavenost a služby v regionu, a co by doporučili svým přátelům. Během vyhodnocování šetření jsme si uvědomili, že jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících celkovou percepci turistické oblasti je proces vzniku vnímaného prostoru skrze jeho části, významné body (landmarks). Tento článek se proto snaží odpovědět na otázku, jakým způsobem vzniká na základě prázdninových zážitků vnímaný prostor, a to pomocí dvou geografických teorií: konceptu místa a metody mentálního mapování. Porozumění tomuto procesu může v budoucnu přinést efektivnější formy propagace turistických oblastí.