Classification of individuals according to their opinions on acquiring necessary competencies within their studies

Title Alternative:Klasyfikacja jednostek według ich opinii na temat pozyskania niezbędnych kompetencji w ramach ich studiów
Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Moderní doba vytváří stále větší tlak na individuální vzdělávání člověka a tím klade stále větší důraz na co nejefektivnější získávání vědomostí. Pro poskytovatele těchto informací je důležité znát potřebu skladby požadovaných kompetencí a způsobů předávání znalostí. Tvorbou nových osnov vyučované látky i novými přístupy k výuce se zabývá mnoho týmů pedagogů, a to na různých úrovních počínaje vedením škol, přes státní úřady až po orgány Evropské unie. V naší studii jsme se zabývali subjektivním pohledem studentů, a to jak současných, tak i bývalých. Zaměřili jsme se především na zkoumání schopností, které by běžný absolvent školy potřeboval dle svého názoru pro svůj osobní i profesní život. Šlo nám o analýzu kompetencí, které by dle oslovených respondentů měly být součástí studia, a které jim naopak připadají nadbytečné. Průzkum byl proveden pro různé úrovně škol, i když naší prioritou byla především vysokoškolská úroveň studia. Srovnáním s jinými studiemi jsme zjistili, že situace v České republice není příliš odlišná od jiných zemí. Samozřejmě jsme nalezli i mnohá specifika pro Českou republiku. Získané poznatky by mohly pomoci při tvorbě osnov a formy výuky na různých úrovních školství.
W naszych badaniach przyjrzeliśmy się subiektywnym poglądom studentów, zarówno obecnych, jak i byłych, czyli absolwentów. Skupiliśmy się przede wszystkim na badaniu umiejętności, które zdaniem większości studentów potrzebne są w życiu prywatnym i zawodowym. Staraliśmy się przeanalizować kompetencje, które zdaniem respondentów powinny być częścią programu studiów, a które ich zdaniem są niepotrzebne. Badanie zostało przeprowadzone w szkołach różnego szczebla, choć naszym priorytetem był przede wszystkim szczebel akademicki. Porównując wyniki innych badań stwierdziliśmy, że sytuacja w Czechach nie różni się zbytnio od innych krajów. Oczywiście, znaleźliśmy też wiele cech specyficznych dla Czech. Uzyskane informacje mogą pomóc przy tworzeniu nowych programów i form nauczania na różnych szczeblach oświaty.
New times require new skills in new areas. This is the reason why the structure and syllabus are becoming obsolete. Many teams of teachers study new content of teaching materials and new ways of teaching. These efforts are supported by different organizations, beginning with the leadership of schools across the state authorities to the bodies of the European Union. In our study, students’ point of view is examined. The group of respondents consists of both potential and current students, as well as the former ones. The emphasis is laid on finding skills which "ordinary people", according to their opinion, need for their personal and professional life. The aim of the research was to determine the knowledge and skills that should be part of the studies according to these people, and on the other hand, to point out things which they would gladly give up. The survey was conducted among schools at all levels, although the priority was the college level studies. Our expectations were confirmed in many ways. However, many of the requirements were inconsistent with the actual state of education. The knowledge gained in our research could help in creating track objects, their content and the form of teaching.
In unserer Studie befassen wir uns mit den subjektiven Ansichten der Studenten, und zwar sowohl der gegenwärtigen als auch der ehemaligen. Wir konzentrieren uns vor allem auf die Erforschung der Fähigkeiten, die der gewöhnliche Absolvent der Schule – seiner Meinung nach – für sein Privat- sowie Berufsleben benötigen würde. Uns ging es um eine Analyse der Kompetenzen, welche nach den angesprochenen Befragten einen Teil des Studiums bilden sollten, sowie welche sie überflüssig finden. Die Forschung wurde für alle Ebenen der Schulen durchgeführt, obwohl unsere Priorität vor allem das Hochschulstudium war. Durch den Vergleich mit anderen Studien stellten wir fest, dass die Situation in der Tschechischen Republik sich von der in anderen Ländern nicht viel unterscheidet. Natürlich fanden wir viele für die Tschechische Republik typische Spezifika. Die erworbenen Erkenntnisse könnten bei der Gestaltung der Lehrpläne und Lehrformen in verschiedenen Ebenen im Schulwesen helfen.
Description
Subject(s)
professional competence, undergraduate students, exploration, tests of hypothesis, decision trees
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN