Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

Permanent URI for this collection

Ceny se udělují za mimořádné závěrečné práce, které byly obhájeny na TU v Liberci v magisterském (diplomové práce) nebo doktorském (disertační práce) studijním programu, případně i bakalářském studijním programu (bakalářské práce), a to především na fakultě strojní v oboru konstrukce strojů a zařízení v zaměření sklářské a keramické stroje, v oborech elektronické informační a řídicí systémy, automatické řízení a inženýrská informatika a mechatronika na fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, na fakultě textilní v oboru textilní design a na hospodářské fakultě.

News

https://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/stipendijni-fond-nadace-preciosa

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Návrh optimalizace systému zásobování ve výrobním závodě AGC Automotive Chudeřice
  Uličný, Tomáš; Koblasa František, Ing. Ph.D. : 56995
  Cílem této diplomové práce je návrh optimalizovaného řešení zásobovacíhosystému v závodě AGC Chudeřice.Teoretická část je zaměřena na popis metod přímého měření práce, definovánídruhů plýtvání, zásady navrhování logistických cest, popis funkce tahového systémuKanban a v neposlední řadě na způsob vedení projektů v závodě AGC Chudeřice.Praktická část je zaměřena na popis zásobování v úseku AVO a provedeníanalýzy za pomoci metody minutového snímku dne pracovníka Na závěr je popsánatvorba pracovních smyček a s tím i celý návrh optimalizovaného řešení.
 • Item
  Návrh kompaktní DLP 3D tiskárny
  Taich, Jakub; Moučka Michal, Ing. Ph.D. : 55320; Kovalenko Iaroslav, Ing. Konzultant : 63985
  Diplomová práce se zabývá problematikou aditivní výroby z vytvrditelných fotopolymerů, a to hlavně za pomoci 3D DLP tiskáren. Technologie aditivní výroby DLP je v práci charakterizována a členěna podle různých kritérií. Zároveň je technologie DLP popisována také z pohledu projekční technologie. Je zde kladen důraz na popis fyzických i softwarových prvků, které ovlivňují kvalitu vyráběných dílů. V práci je představeno několik zástupců 3D tiskáren pracujících na principu fotopolymerizace v nádobě. V praktické části je pozornost zaměřena na vyhotovení konstrukčního návrhu kompaktní 3D DLP tiskárny pro laboratorní účely. Návrhová činnost je v práci rozebrána podrobně v několika krocích.
 • Item
  Kavitace v medicínských aplikacích
  Seidl, Jan; Müller Miloš, Ing. Ph.D. : 55450; Bílek Martin, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55358; Keller Petr, Ing. Ph.D. Konzultant : 55391; Zvolánek Ondřej, Ing. Konzultant2 : 66062
  Diplomová práce se zabývá popisem chování kavitační bublinky v blízkosti pružnéstěny, která v experimentech představuje lidskou tkáň. Chování bublinky jeposuzováno pro různé vzdálenosti bublinky od pružné stěny a různé vlastnosti stěny. V první části práce jsou uvedeny medicínské aplikace, v nichž se využívá jevu kavitace. V další části práce je vysvětlen pojem kavitace a známé interakce mezi kavitační bublinkou a buněčnou stěnou a jsou zmíněny i možné způsoby generování kavitačních bublin v medicínských aplikacích. Práce popisuje sestavu experimentu, zvolené principy měření, způsob generování kavitačních bublin a faktory, které mohou ovlivňovat experiment. Lidská tkán byla při experimentech simulována pomocí medicínského gelu. V práci byly použity čtyři různé vzorky gelu s různými mechanickými vlastnostmi s cílem simulovat různé typy tkání. Vzorky byly rozlišeny procentuálním snížením hustoty oproti lidské tkáni, a to o 25 %, 50 %, 75 % a 100 %. Pro zachycení chování bublinky v blízkosti pružné stěny byla použita CCD kamera. Chování bylo zkoumáno pro bublinky generované pomocí tepelné energie přechodového odporu dotýkajících se elektrod. Ze záznamu z CCD kamery byl vyhodnocen popis chování a interakce kavitační bublinky v blízkosti pružné stěny. Výsledky ukazují, že vlastnosti stěny výrazně ovlivňují chování bublinky a mohou dokonce i zabránit interakci bublinky se stěnou.
 • Item
  Konstrukce a výroba zařízení pro extrudaci ABS a jiných materiálů pro 3D tiskárny
  (Technická Univerzita v Liberci, 2016) Vašata, Josef; Šafka, Jiří
  Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat zařízení na výrobu vlákna z termoplastického materiálu pro 3D tiskárny. V práci jsou popsány možné návrhy konstrukcí pro rozdílné typy termoplastických materiálů a různé teplotní nastavení. Výsledné zařízení disponuje snadným ovládáním a především snadným čištěním při výměně termoplastického granulátů. Navrhovaná konstrukce zařízení vychází z několika již dostupných extruderů, které se dají zakoupit na trhu. Vzhledem k preferované nízké ceně je jako šnek použit hadovitý vrták do dřeva, který je vhodnou náhradou za dražší průmyslově vyráběné šneky. Ostatní komponenty: motor, převodovka a spojka byly dodány od různých dodavatelů v ČR. Topná tělesa, byla zvolena s vyšším výkonem, tak aby bylo možné zpracovávat i materiály s vyšší teplotou tavení. Vlastní chlazení výstupního vlákna je zabezpečeno pomocí ventilátoru, který se běžně používá v počítačových skříních. Komponenty, které nemohly být zakoupeny, byly navrženy a vyrobeny na Katedře výrobních systémů a automatizace. V praktické části práce je popsán test výroby vlákna z ABS materiálu včetně odzkoušení 3D tisku na 3D tiskárně - 3D Factories. Výsledky kvality materiálu byly verifikovány mechanickou zkouškou tahem. Zde bylo provedeno porovnání s komerčně dostupným materiálem pro 3D tiskárny. Neméně významným výsledkem je možnost vyrábět vlastní typ vláken pro 3D tisk kompozity, které nelze na komerčních strojích zpracovávat. Dalším významným přínosem této práce je i finanční, kdy ''komerční'' vlákna z materiálu ABS jsou i desetkrát dražší.
 • Item
  Posouzení možnosti výroby skleněných nanovláken
  (Technická Univerzita v Liberci, 2016) Kulifay, Jitka; Ševčík, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá posouzením možností výroby skleněných nanovláken pomocí elektrostatického pole, a podrobným rozborem zvlákňujících skelných metod v porovnání s polymerním elektrospinningem. Veškeré poznatky se opírají o rozsáhle experimentální testování a nové konstrukční řešení tvorby skleněných nanovláken pomocí elektrostatické energie.