2015/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXI 2015/2

Recenzovali:
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph. D. - Univerzita Pardubice
doc. Ing. Šárka Laboutková, Technická univerzita v Liberci

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Die Automobilindustrie in der Europäischen Union und deren Konkurrenzfähigkeit in der Welt
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Vošta, Milan; Kocourek, Aleš
  V poslední dekádě byl automobilový průmysl jedním z nejrychleji rostoucích průmyslových oborů. Stal se rovněž jedním z nejvýznamnějších odvětví hospodářství Evropské unie, prodělal ovšem také řadu strukturálních a teritoriálních přesunů. Právě z těchto důvodů je na místě prověřit konkurenceschopnost automobilového průmyslu na národní úrovni, analyzovat dlouhodobé vývojové trendy v EU, dát je do globálního kontextu, načrtnout pravděpodobné změny v nejbližší budoucnosti a upozornit na potenciální hrozby. Článek využívá metod statistické analýzy vývoje symetrických indexů projevených komparativních výhod k hledání trendů určujících podobu automobilového průmyslu v EU. Autoři poukazují na přesuny konkurenceschopnosti od tradičních západoevropských producentů automobilů ve prospěch nových členských států EU, ale také od USA a Kanady ve prospěch nových, rychle rostoucích rozvojových zemí. Stručný nástin reakce Evropské komise na uvedené proměny automobilového průmyslu v podobě Akčního plánu CARS 2020 nabízí závěrečná část článku.
 • Item
  Verbesserung der Qualität von Dienstleistungen mit Hilfe der Technik Mystery Shopping
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Eger, Ludvík; Mičík, Michal
  Příspěvek je zaměřen na kvalitu služeb poskytovanou zákazníkům a speciálně na zákaznicky orientovanou komunikaci při prodeji v České republice. Pro poskytování excelentních služeb musí organizace průběžně zjišťovat potřeby a přání zákazníků a kontrolovat prodejní proces včetně komunikace orientované na zákazníky. Účelem výzkumné studie bylo zjistit úroveň komunikace se zákazníky ve vybraných oblastech obchodu v České republice. Výzkum byl realizován v šesti regionech v malých i velkých městech v obchodech, které byly vybrány pro zjištění úrovně zákaznicky orientované komunikace. Výstupy výzkumu ukazují, že za poslední roky došlo k pozitivním změnám v úrovni prodeje. Bylo také potvrzeno, že komunikace se zákazníky je lepší v malých obchodech proti velkým obchodům. Výsledky jsou významné pro management prodeje v zaměření na zlepšování prodeje. Využitelné jsou pro trénink prodejní síly a pro zlepšování kvality prodeje.
 • Item
  Bewertung und Ausbildung finanzieller Fähigkeiten der Jugend
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Kurczewska, Justyna; Solarz, Małgorzata
  Finanční znalosti a dovednosti jsou podmínkou správného nakládání s finančními prostředky domácnosti, chrání před finanční exkluzí. Cílem tohoto příspěvku je vyhodnocení míry finanční gramotnosti mládeže a prezentace vybraných vzdělávacích aktivit zaměřených na mladé Poláky, které mají zdokonalit jejich finanční znalosti a dovednosti. Dosavadní průzkumy a výsledky uskutečněného dotazníkového šetření dokládají, že finanční gramotnost mládeže z Dolního Slezska je nepostačující. Polské finanční instituce vnímají potřebu vyvíjení různých mechanismů pro zvýšení finančního povědomí mladých lidí, nicméně rozsah uskutečňovaných vzdělávacích aktivit je příliš malý vzhledem k potřebám, a je také náhodný.
 • Item
  Personalmarketing unter den Bedingungen tschechischer Unternehmen
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Maršíková, Kateřina; Myslivcová, Světlana
  Příspěvek pojednává o personálním marketingu, který je možno považovat za poměrně nový nástroj v oblasti řízení lidských zdrojů a který se soustřeďuje na zvyšování spokojenosti pracovníků, zlepšování rozvoje pracovníků, tedy celkově na zlepšování kvality lidského pracovního života. S ohledem na to, že je tento pojem poměrně nový,příspěvek se ve své úvodní části zabývá teoretickými východisky personálního marketingu. Ve druhé, rozsáhlejší části pojednává o přípravné a realizační fázi primárního, kvantitativního výzkumu, jehož hlavním cílem bylo zhodnotit míru využití personálního marketingu u firem, které lze nazvat největšími zaměstnavateli v Liberckém kraji. Předmětem interpretace výzkumu v příspěvku je především odpověď na otázku, zda odborníci na lidské zdroje v podnicích v Libereckém kraji s personálním marketingem pracují, v jaké míře a které konkrétní nástroje jsou v praxi využívány.
 • Item
  Wie einzelne steuern die Konvergenz der Besteuerung in der Europäischen Union beeinflussen
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Bušovská, Monika; Bušovský, Ladislav
  Z původní čistě ekonomicky orientované spolupráce se zrodila komunita s názvem Evropská unie, která nyní spolupracuje v celé řadě oblastí a ani daňová politika není výjimkou. Tento článek vychází z prací, které poukazují na daňovou konvergenci v EU. Cílem je kvantifikovat vliv daňového mixu a daňové konkurence na sbližování daňových systémů v EU. Empirická část práce využívá panelové regrese s fixními efekty pro 28 zemí EU v letech 1965 – 2011. Dva sestrojené modely vykazují statisticky významný pozitivní vliv všech determinantů na konvergenci efektivního daňového zatížení. Nejdůležitějšími faktory daňové konvergence jsou dle výsledných hodnot daňová konkurence a majetkové daně. Všechny modely splňují diagnostické testy a jsou ekonometricky robustní. Výsledky mohou být považovány za relevantní s dostatečnou vypovídací schopnosti.