2015/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XXI 2015/2

Recenzovali:
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph. D. - Univerzita Pardubice
doc. Ing. Šárka Laboutková, Technická univerzita v Liberci

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Die Metropole als die höchste Form der Organisation von Raum
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Humen-Kłyza, Agnieszka
  Stále více pozornosti je věnováno metropolím, což je mimo jiné způsobeno jejich vlivem na změnu paradigmatu ekonomického rozvoje. Cílem příspěvku je prezentovat nejvýznamnější otázky problematiky metropole jako územně-strukturálního celku. Východiskem je zde analýza procesu ovlivňujícího její vznik – procesu metropolizace uskutečněna z hlediska faktorů ovlivňujících jeho začátek a vliv procesu na okolí. Část věnovaná definicím řeší otázku rozdílných pojmů, se kterými se lze setkat v odborné literatuře. Jsou zde prezentovány koncepce rozvoje metropole, její definice, imanentní charakteristiky, které ji odlišují od jiných měst, a také funkce, které metropole plní ve svém okolí.
 • Item
  Der ethische Kodex als eines Instrumentes für die Schaffung des Respekts für moralische Werte
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Simová, Jozefína
  Článek se zabývá procesem tvorby etického kodexu na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Prezentuje etický kodex, který byl vytvořen studenty jako nástroj pro respektování jejich morálních hodnot. Cílem článku je ukázat proces tvorby etického kodexu, který neklade důraz pouze na obsah kodexu, ale také demonstruje zapojení studentů do jeho tvorby tak, aby kodex reflektoval jejich vlastní morální hodnoty a pravidla. Článek poukazuje na to, že zatímco tvorba etického kodexu byla iniciativou studenti, jeho zavedení do praxe a průběžná revize je primární záležitostí vedení fakulty. Je úlohou vedení fakulty a akademických pracovníků, aby podněcovali studenty k užívání etického kodexu jako nástroje pro vytvoření respektu vůči morálním hodnotám a vytvoření pozitivnější etické atmosféry na fakultě.
 • Item
  Personalmarketing unter den Bedingungen tschechischer Unternehmen
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Maršíková, Kateřina; Myslivcová, Světlana
  Příspěvek pojednává o personálním marketingu, který je možno považovat za poměrně nový nástroj v oblasti řízení lidských zdrojů a který se soustřeďuje na zvyšování spokojenosti pracovníků, zlepšování rozvoje pracovníků, tedy celkově na zlepšování kvality lidského pracovního života. S ohledem na to, že je tento pojem poměrně nový,příspěvek se ve své úvodní části zabývá teoretickými východisky personálního marketingu. Ve druhé, rozsáhlejší části pojednává o přípravné a realizační fázi primárního, kvantitativního výzkumu, jehož hlavním cílem bylo zhodnotit míru využití personálního marketingu u firem, které lze nazvat největšími zaměstnavateli v Liberckém kraji. Předmětem interpretace výzkumu v příspěvku je především odpověď na otázku, zda odborníci na lidské zdroje v podnicích v Libereckém kraji s personálním marketingem pracují, v jaké míře a které konkrétní nástroje jsou v praxi využívány.
 • Item
  Wie einzelne steuern die Konvergenz der Besteuerung in der Europäischen Union beeinflussen
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Bušovská, Monika; Bušovský, Ladislav
  Z původní čistě ekonomicky orientované spolupráce se zrodila komunita s názvem Evropská unie, která nyní spolupracuje v celé řadě oblastí a ani daňová politika není výjimkou. Tento článek vychází z prací, které poukazují na daňovou konvergenci v EU. Cílem je kvantifikovat vliv daňového mixu a daňové konkurence na sbližování daňových systémů v EU. Empirická část práce využívá panelové regrese s fixními efekty pro 28 zemí EU v letech 1965 – 2011. Dva sestrojené modely vykazují statisticky významný pozitivní vliv všech determinantů na konvergenci efektivního daňového zatížení. Nejdůležitějšími faktory daňové konvergence jsou dle výsledných hodnot daňová konkurence a majetkové daně. Všechny modely splňují diagnostické testy a jsou ekonometricky robustní. Výsledky mohou být považovány za relevantní s dostatečnou vypovídací schopnosti.
 • Item
  Verbesserung der Qualität von Dienstleistungen mit Hilfe der Technik Mystery Shopping
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2015) Eger, Ludvík; Mičík, Michal
  Příspěvek je zaměřen na kvalitu služeb poskytovanou zákazníkům a speciálně na zákaznicky orientovanou komunikaci při prodeji v České republice. Pro poskytování excelentních služeb musí organizace průběžně zjišťovat potřeby a přání zákazníků a kontrolovat prodejní proces včetně komunikace orientované na zákazníky. Účelem výzkumné studie bylo zjistit úroveň komunikace se zákazníky ve vybraných oblastech obchodu v České republice. Výzkum byl realizován v šesti regionech v malých i velkých městech v obchodech, které byly vybrány pro zjištění úrovně zákaznicky orientované komunikace. Výstupy výzkumu ukazují, že za poslední roky došlo k pozitivním změnám v úrovni prodeje. Bylo také potvrzeno, že komunikace se zákazníky je lepší v malých obchodech proti velkým obchodům. Výsledky jsou významné pro management prodeje v zaměření na zlepšování prodeje. Využitelné jsou pro trénink prodejní síly a pro zlepšování kvality prodeje.