2019/2 - Science of Economics

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Participation of the young generation in family-owned businesses
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Horčičková, Zuzana
  Výzkum byl zaměřen na studenty/studentky posledních ročníků učilišť, středních škol, vyšších odborných škol a dodatečně i veřejné vysoké školy v Libereckém kraji. Disertační práce se věnuje komplexnímu rozhodovacímu procesu mladých lidí vedoucímu k převzetí rodinného podnikání. Na základě výsledků analýz byl vytvořen základní schéma participace mladých lidí v rodinném podnikání v Libereckém kraji. Jsou zde zjištěny a shrnuty faktory, které jednotlivé fáze rozhodovacího procesu ovlivňují, přičemž je brán zřetel na typ obce, ve které je rodinné podnikání provozováno. Dále je zohledňován i typ rodinného podnikání, tj. zda se jedná o rodinnou obchodní korporaci či o rodinné podnikání fyzických osob.
 • Item
  An alternative approach for estimating GDP growth rate: fuzzy prediction model
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Hašková, Simona
  Nepřesnost předpovědí tempa růstu HDP je způsobena nedostatkem informací potřebných k odstranění nejistoty. Cílem příspěvku je v krátkém období předpovědět tempo růstu HDP fuzzy metodou; ta je vhodným nástrojem pro analýzu problémů zatížených nejistotou. Za tím účelem bude nejprve stručně diskutována vhodnost fuzzy přístupu v porovnání se statistickými metodami v nedeterministických případech. Základní principy teorie fuzzy množin jsou popsány a následně použity v predikci tempa růstu HDP v Řecku pro roky 2018 (ve srovnání s oficiální ekonometrickou prognózou) a 2020 (přínos příspěvku). Krátkodobá prognóza se opírá o vstupní složky předchozího čtyřletého vývoje tří makroekonomických ukazatelů (úrokové sazby, investic a nezaměstnanosti), které jsou základními vstupními parametry modelu. Výsledky fuzzy predikce neprokázaly významné odchylky od statistických předpovědí. Nicméně monotónní vývoj vstupních dat modelu nám umožnil demonstrovat jeden ze způsobů, jak mohou odborníci korigovat nedostatky fuzzy algoritmu.
 • Item
  Generations Y and Z in the workplace: perception of teamwork
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Kutlák, Jiří
  Článek předkládá literární přehled, který je zaměřen na vymezení generací Y (Millennials) a Z a jejich vnímání týmové práce a komunikace. Analýza týmové práce byla následně prováděna na základě dotazníkového šetření uskutečněného v roce 2018 na vzorku 266 respondentů na území České republiky. Dotazníkové šetření bylo doplněno obsahovou analýzou veletržních firemních inzerátů z let 2016–2019 v celkovém počtu 667 analyzovaných inzerátů. Byla formulována jedna výzkumná hypotéza a dvě výzkumné otázky. Pro vyhodnocení hypotéz byl využit Pearsonův chí-kvadrát test nezávislosti. Na základě analýzy dat nebyla zjištěna závislost mezi vybranými generacemi a preferencí týmové spolupráce. Z dat dále vyplývá, že respondenti upřednostňují spíše práci v týmech s lidmi, které osobně znají. Z obsahové analýzy veletržních katalogů je pak patrná ustupující tendence v referování o možnostech týmové práce na pracovištích.
 • Item
  Initial coin offering as a funding source for projects
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Wis, Agnieszka
  Každý podnik hledá nejlepší způsob, jak získat kapitál. Dnešní doba přináší spoustu moderních možností, a rozvoj kryptoměn a crowdfundingu umožnil vznik nových způsobů financování podnikání. Tento článek je snahou prezentovat koncepci Initial Coin Offering (ICO), která je alternativním zdrojem financování. Je podobná Initial Public Offeringu (IPO) a crowdfundingu. Cílem tohoto příspěvku je představit výhody a nedostatky ICO. Tato koncepce je často popisována jako rizikový zdroj financování, ale každý podnik by měl mít možnost se s touto formou financování seznámit.
 • Item
  Challenges for achieving competitiveness in the EU automotive industry
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2019) Rodrigues, Márcio; Mendes, Beatriz; Šírová, Eva
  Pokud firmy chtějí být konkurenceschopné, základním požadavkem je jasné pochopení potřeb zákazníka. Odpověď na otázku, která firma nabízí nejlepší produkt nebo službu, se v průběhu času ztíží, protože všechny se snaží dosáhnout stejného cíle: pochopit, jak se trh doopravdy chová. Je skutečností, že proces konkurence a srovnávání kvality mezi automobilovými společnostmi je ve stabilním globálním ekonomickém scénáři náročný. Jak by tyto procesy vypadaly v globální hospodářské krizi? Jaké výzvy budou firmy muset řešit, aby byly v tomto scénáři konkurenceschopné? Tento článek představuje případovou studii globálního automobilového dodavatele a problémy, kterým čelil během ekonomické krize v letech 2008- 2009, týkající se statistické analýzy jeho poptávky a prostojů. Ze získaných zkušeností se lze poučit a lépe předpovídat a řešit problémy v budoucnosti.