Challenges for achieving competitiveness in the EU automotive industry

Title Alternative:Výzvy k dosažení konkurenceschopnosti v automobilovém průmyslu v EU
Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Pokud firmy chtějí být konkurenceschopné, základním požadavkem je jasné pochopení potřeb zákazníka. Odpověď na otázku, která firma nabízí nejlepší produkt nebo službu, se v průběhu času ztíží, protože všechny se snaží dosáhnout stejného cíle: pochopit, jak se trh doopravdy chová. Je skutečností, že proces konkurence a srovnávání kvality mezi automobilovými společnostmi je ve stabilním globálním ekonomickém scénáři náročný. Jak by tyto procesy vypadaly v globální hospodářské krizi? Jaké výzvy budou firmy muset řešit, aby byly v tomto scénáři konkurenceschopné? Tento článek představuje případovou studii globálního automobilového dodavatele a problémy, kterým čelil během ekonomické krize v letech 2008- 2009, týkající se statistické analýzy jeho poptávky a prostojů. Ze získaných zkušeností se lze poučit a lépe předpovídat a řešit problémy v budoucnosti.
Wenn die Firmen konkurrenzfähig sein wollen, müssen sie die Bedürfnisse des Kunden klar im Blick haben. Die Antwort auf die Frage, welche Firma das beste Produkt oder die beste Dienstleistung anbietet, fällt im Laufe der Zeit immer schwerer, weil alle versuchen, das gleiche Ziel zu erreichen, nämlich zu begreifen, wie sich der Markt tatsächlich verhält. Es ist eine Tatsache, dass der Prozess der Konkurrenz und der des Vergleichens der Qualität unter den Automobilgesellschaften in einem stabilen globalen ökonomischen Szenarium anspruchsvoll ist. Wie sähen diese Prozesse in einer globalen Wirtschaftskrise aus? Vor was für Herausforderungen werden die Firmen gestellt, um in einem solchen Szenarium konkurrenzfähig bleiben zu können? Dieser Artikel bietet eine Fallstudie eines globalen Automobillieferanten und schildert die Probleme, mit denen er es während der ökonomischen Krise in den Jahren 2008-2009 zu tun hatte und welche die statistische Analyse ihrer Nachfrage und Ausfallzeiten betreffen. Aus den gewonnen Erfahrungen kann man Lehren ziehen und die Probleme in der Zukunft besser vorhersehen und lösen.
A clear understanding of customer’s needs is an essential aspect in the pursuit of competitiveness in companies. Answering the question which one delivers the best product or service becomes harder as the time flows, as all of them are in pursuit of achieving the same goal: truly understand how the market behaves. It is a fact that competitiveness and benchmarking process among automotive companies are challenging in a stable global economic scenario. How would those processes look like in a global economic crisis? Which challenges will companies have to address in order to be competitive in this scenario? This article presents a case study of a global automotive supplier and the challenges it faced during the 2008-2009 economic crisis over statistical analysis of its demand and downtimes, where many lessons learned from this scenario could be studied for better prediction and handling future ones.
Jeżeli firmy chcą być konkurencyjne, to podstawową przesłanką jest jasne zrozumienie oczekiwań klienta. Odpowiedź na pytanie, która firma oferuje najlepszy produkt lub usługę, z biegiem czasu staje się utrudniona, ponieważ wszystkie starają się osiągnąć ten sam cel: zrozumieć, jak rynek naprawdę się zachowuje. Faktem jest, że proces konkurencji i porównywania jakości pomiędzy przedsiębiorstwami motoryzacyjnymi jest w stabilnym globalnym scenariuszu ekonomicznym trudny. Jak by procesy te wyglądały w czasie globalnego kryzysu gospodarczego? Przed jakimi wyzwaniami będą stały przedsiębiorstwa, by przy takim scenariuszu zachować konkurencyjność? W niniejszym artykule przedstawiono studium przypadku globalnego dostawcy samochodów oraz problemy, z jakimi borykał się w czasie kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009. Obejmuje ono analizę statystyczną popytu na jego produkty i przestojów. Ze zdobytych doświadczeń można wyciągnąć wnioski, by lepiej przewidywać i rozwiązywać problemy w przyszłości.
Description
Subject(s)
benchmarking, competitiveness, automotive industry, global financial crisis
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN