2011/2 - Social Science of Economics

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XVII 2011/2

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
Jerzy Ladysz, Ph.D. – Wroclaw University of Economics

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 31
 • Item
  Time series analysis and their development prediction of gross premium written of agricultural insurance in the frame of the czech insurance market
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Mužáková, Karina
  Tato práce se zabývá analýzou časových řad a predikcí vývoje hrubého předepsaného pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat v rámci českého pojistného trhu pro roky 2010 a 2011. Časové řady jsou definovány jako sekvence datových bodů, měřených obvykle po sobě jdoucím čase, které jsou umístěny v časových intervalech. Daty v této modelaci jsou hrubé předepsané pojistné u pojištění plodin a hospodářských zvířat členů ČAP (České asociace pojišťoven, včetně pojišťovací společnosti Agra, o. s.) za období let 1997–2009, přičemž Agra, o. s. začala působit na českém pojistném trhu až od roku 2007. Tato analýza nezahrnuje ekonomické faktory (například: inflaci, hospodářský pokrok, hospodářskou recesi, ekonomické šoky).
 • Item
  Personality chacteristics and performance motivation of competitors – juniors in white water slalom
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Bílý, Milan; Süss, Vladimír; Matošková, Petra
  V příspěvku se zabýváme temperamentovými vlastnostmi a profilem výkonové motivace u juniorských závodníků ve vodním slalomu. Výkon v této disciplíně klade vysoké nároky na psychiku mladého závodníka. Znalost temperamentu a výkonové motivace sportovce, respektování jejich zvláštností, vlivu na výkonnost, motorické učení a vztahy by měla být samozřejmou podmínkou tréninkového procesu. Jedná se o případovou studii explorativního charakteru. Sledovaným souborem byla specifická skupina 16 juniorských závodníků vrcholové úrovně ve vodním slalomu. K vyšetření byly použity dva standardizované dotazníky: Eysenckův dotazník temperamentu EPI a dotazník motivace výkonu (DMV) autorů Pardela, Maršálové Hrabovské (1984). Na základě Eysenckova dotazníku temperamentu bylo zjištěno, že v současné době pro podání vrcholného výkonu v juniorských, resp. kategoriích závodníků do 23 let, je nejvhodnějším typem sangvinik s nízkým skóre neurotismu, s průměrnými hodnotami motivace výkonu i brzdící anxiozity a vysokou hodnotou ve škále anxiozity pozitivní.
 • Item
  Differences in the activation of selected muscles during skiing with one and two stabilizers in handicapped skiers of the group LW2
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Matošková, Petra; Süss, Vladimír; Kračmar, Bronislav; Bílý, Milan
  V příspěvku se zabýváme porovnáváním jednotlivých případových studií analýzy specifické lokomoce lyžování – lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací (skupina LW2). Sledování kineziologického obsahu pohybu vybraných svalů se uskutečnilo formou srovnávací analýzy pomocí kvalitativního rozboru videozáznamu a na základě kvantitativního porovnání intenzity elektrického potenciálu vybraných svalů. Sledovaný soubor tvořili tři lyžaři, z toho dva muži a jedna žena, ve věku 22 – 30 let. V době výzkumu se pouze uvedení lyžaři zúčastňovali závodů ve sjezdovém lyžování tělesně postižených v ČR v kategorii LW2. Výsledky ukazují na rozdílnou aktivaci vybraných svalů při jízdě s jedním a se dvěma stabilizátory. Vyšší aktivita sledovaných svalů byla zjištěna při jízdě s využitím jednoho stabilizátoru.
 • Item
  How to define olympic education in the 21st century
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Sha, Angelica Peipei
  Výzkum je zaměřen na zkoumání pojmu Olympijská výchova a definování jeho aktuálního významu s očekáváním, že tato současná definice bude mít teoretický vliv na formu a inovaci olympijské výchovy ve školních osnovách, učebních materiálech a programech. Výzkum zkoumá definice předmětu Olympijská výchova výzkumných a pedagogických pracovníků z různých zemí a období, od kdy se tento pojem poprvé objevil v 70. letech 20. století, po kritické analýze předešlých definicí v kontextu společenského, ekonomického, politického a vzdělávacího rozvoje mezinárodní společnosti a nových změn v Olympijských hrách. Výzkum navrhuje novou definici pojmu s ohledem na současná fakta a náročné úkoly, se kterými se musejí vžité praktiky olympijských her a výchovy k olympismu vyrovnat.
 • Item
  Selected parameters of explosive strength of young elite soccer players
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2011) Hanuš, Milan; Zahálka, František; Malý, Tomáš; Gryc, Tomáš; Hráský, Pavel; Malá, Lucia
  Většina pohybových činností ve sportovních hrách je prováděna pomocí dolních končetin a jejich činnost je i podmínkou pro účinný a efektivní pohyb hráče během utkání.Jedním z kritérií pro hodnocení explosivní síly je vztah mezi silou svalstva a provedeným pohybem, a to tak, že svaly jsou přímo odpovědné za vzrůstající rychlost (Cabri, 1988). Dokonalejší svalová koordinace umožňuje účinnější průběh rychlostní činnosti, zejména frekvenčního charakteru, a její delší trvání (Zenricke, 1978). Pro studii bylo využito 11 hráčů vrcholové úrovně (věk 18,4±0,9; výška 183,9±5,9 cm; váha 74,2±7,7 kg). Pro hodnocení explozivní síly dolních končetin při vertikálním výskoku bylo využito silových desek (Kistler, Switzerland). Pro evaluaci vnějších projevů síly při švihu dolní končetiny během kopu do míče bylo využito on-line prostorového kinematického analyzátoru CODA Motion.