2009/1

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XV 2009/1

Recenzovali:
Prof. RNDr. Jaromír Antoch - Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Ing. Milan Hortel, DrSc - Ústav termomechaniky, Akademie věd ČR

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Využití FEM při optimalizaci šroubových spojů
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Žák, Jiří; Hauptvogel, Jiří
  Tento článek se zabývá názornou ukázkou využití metody konečných prvků FEM při optimalizaci předepjatých šroubových spojů. Analyzován byl šroubový spoj mezi víkem a válcem vyvíjeného stacionárního motoru. V první fázi byl zmapován problém a provedena strukturální FEM analýza stávajícího stavu. Využitím klasické teorie šroubových spojů byla dále navržena optimální varianta uspořádaní šroubového spoje. Tento návrh byl opět podroben FEM analýze a výsledky byly porovnány se stávajícím stavem. Článek názorně ukazuje efektivní přístup k optimalizaci šroubových spojů, který spočívá v kombinaci znalosti klasické teorie a využití moderních výpočtových metod.
 • Item
  Integration possibilities of software tools used in design of manufacturing systems
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Vik, Pavel; Dias, Luis; Pereira, Guilherme
  V současné době je kladen velký tlak na rychlou a kvalitní tvorbu návrhů projektů výrobních systémů. Pro tyto účely se používá různých softwarových pomůcek pro analýzu, návrh a ověření těchto projektů. Tyto pomůcky se ale většinou používají samostatně nebo s minimální vzájemnou datovou provázaností. Ruční spojování projektových dat vede ke zpomalení v procesu navrhování, duplikační činnosti, případně je i zdrojem chyb. Článek se obecně zabývá tématikou navrhování výrobních projektů, konkrétně integrací jednotlivých softwarových pomůcek do jednoho systému. Jsou zde popsány jednotlivé nástroje a jejich funkce, principy integrace a další možnosti plynoucí z tohoto propojení jako např. generování simulačních modelů z databáze, generování pozic zařízení do výrobního layoutu a jejich optimálního vzájemného uspořádání podle materiálových toků.
 • Item
  Job shop scheduling problem with multi-shift work system
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Koblasa, František; Manlig, František
  Rozvrhovací problém je známým NP- těžkým optimalizačním problémem. V dnešní době je známo mnoho optimalizačních technik pro řešení teoretických problémů. Pro optimalizaci reálných problémů je však třeba zavést další omezení, jež nejsou v teoretických problémech uvažována. Tento článek prezentuje řešení rozvrhování v prostředí, kde jsou uplatňovány různé směnnostní systémy najednou. Článek nejdříve prezentuje modifikaci konstruktivního algoritmu (CA) Giffler a Thompson (GT) pro tento případ. Dále je tento algoritmus testován na modifikovaném teoretickém problému spolu s heuristickou optimalizací jako je lokální prohledávání (LS) a genetický algoritmus (GA). Článek také poukazuje na problém časové náročnosti optimalizace.
 • Item
  Values identification of kinematic quantities during a mechanical shock
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Pešík, Lubomír; Vančura, Martin
  Článek se zabývá aktuální problematikou zpracování signálů při měření nestacionárních mechanických dějů. Zvláštní případem jsou rázy, které kladou jak na měřící aparaturu, tak na metody zpracování naměřených hodnot velmi vysoké nároky. Obvykle se měří zrychlení a jeho integrací se získávají údaje o časovém průběhu rychlosti, případně dráhy. V naměřeném signálu se však v průběhu rázu objevují parazitní složky, které příslušejí vlastním tlumeným kmitům povrchu měřeného objektu a snímače samotného. V příspěvku jsou na konkrétních případech uvedeny výsledky zpracování a vyhodnocení signálů metodami založenými na matematickém a mechanickém odfiltrování vysokofrekvenčních složek.
 • Item
  Energiemanagement von Verbundheizungsanlagen
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Stange, Patricia
  X-následujícím příspěvku je popsána optimalizace řízení provozu jako opatření k efektivnímu provedení energetického managementu komplexních zařízení pro zásobování teplem. Nejdříve jsou vysvětleny podmínky pro optimalizaci konvenkčních zařízení pro zásobování teplem. Pak jsou zvýrazněny složitosti optimalizace komplexních zařízení pro zásobování teplem. To souvisí s počtem hraničních omezení. Použití automatizační techniky jako cesty k provádění energetického managementu je detailně prezentováno.