2009/1

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XV 2009/1

Recenzovali:
Prof. RNDr. Jaromír Antoch - Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Ing. Milan Hortel, DrSc - Ústav termomechaniky, Akademie věd ČR

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Teaching language theory and automata: a compiler generation oriented approach using AtoCC
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Hielscher,Michael; Wagenknecht, Christian
  Vyučování formálním jazykům a abstraktním automatům tak, aby to motivovalo studenty k aktivnímu učení, je opravdovou výzvou. Tento příspěvek představuje didaktický směr, který smysluplně spojuje vhodná témata teoretické informatiky s jejím praktickým využitím. K realizaci tohoto postupu bylo vytvořeno vhodné studijní prostředí (AtoCC). Na konkrétním vyučovacím příkladu je znázorněno, jak je AtoCC vyučovací oporou pro učitele i studijní oporou pro studenty.
 • Item
  Integration possibilities of software tools used in design of manufacturing systems
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Vik, Pavel; Dias, Luis; Pereira, Guilherme
  V současné době je kladen velký tlak na rychlou a kvalitní tvorbu návrhů projektů výrobních systémů. Pro tyto účely se používá různých softwarových pomůcek pro analýzu, návrh a ověření těchto projektů. Tyto pomůcky se ale většinou používají samostatně nebo s minimální vzájemnou datovou provázaností. Ruční spojování projektových dat vede ke zpomalení v procesu navrhování, duplikační činnosti, případně je i zdrojem chyb. Článek se obecně zabývá tématikou navrhování výrobních projektů, konkrétně integrací jednotlivých softwarových pomůcek do jednoho systému. Jsou zde popsány jednotlivé nástroje a jejich funkce, principy integrace a další možnosti plynoucí z tohoto propojení jako např. generování simulačních modelů z databáze, generování pozic zařízení do výrobního layoutu a jejich optimálního vzájemného uspořádání podle materiálových toků.
 • Item
  A new type of ductile iron for the automotive industry
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Nová, Iva; Nováková, Iva; Machuta, Jiří
  Příspěvek se zabývá výrobou litiny s kuličkovým grafitem s vyšším obsahem křemíku. Byl hledán konstrukční materiál, který by vykazoval homogenitu mechanických vlastností v různých stěnách odlitku. To splňuje feritická litina s kuličkovým grafitem typu 400 – 15, pevností Rm  400 MPa. Tento materiál má lepší obrobitelnost než tradiční typy litiny s kuličkovým grafitem. V současné době se zabýváme na Katedře strojírenské technologie Fakulty strojníTechnické univerzity v Liberci metalurgickou výrobou litiny s kuličkovým grafitem s vyšším obsahem křemíku a v tomto příspěvku prezentujeme naše výsledky.
 • Item
  Energiemanagement von Verbundheizungsanlagen
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Stange, Patricia
  X-následujícím příspěvku je popsána optimalizace řízení provozu jako opatření k efektivnímu provedení energetického managementu komplexních zařízení pro zásobování teplem. Nejdříve jsou vysvětleny podmínky pro optimalizaci konvenkčních zařízení pro zásobování teplem. Pak jsou zvýrazněny složitosti optimalizace komplexních zařízení pro zásobování teplem. To souvisí s počtem hraničních omezení. Použití automatizační techniky jako cesty k provádění energetického managementu je detailně prezentováno.
 • Item
  Values identification of kinematic quantities during a mechanical shock
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2009) Pešík, Lubomír; Vančura, Martin
  Článek se zabývá aktuální problematikou zpracování signálů při měření nestacionárních mechanických dějů. Zvláštní případem jsou rázy, které kladou jak na měřící aparaturu, tak na metody zpracování naměřených hodnot velmi vysoké nároky. Obvykle se měří zrychlení a jeho integrací se získávají údaje o časovém průběhu rychlosti, případně dráhy. V naměřeném signálu se však v průběhu rázu objevují parazitní složky, které příslušejí vlastním tlumeným kmitům povrchu měřeného objektu a snímače samotného. V příspěvku jsou na konkrétních případech uvedeny výsledky zpracování a vyhodnocení signálů metodami založenými na matematickém a mechanickém odfiltrování vysokofrekvenčních složek.