Integration possibilities of software tools used in design of manufacturing systems

Title Alternative:Możliwości integracji narzędzi softwarowych stosowanych w projektowaniu systemów produkcyjnych
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
V současné době je kladen velký tlak na rychlou a kvalitní tvorbu návrhů projektů výrobních systémů. Pro tyto účely se používá různých softwarových pomůcek pro analýzu, návrh a ověření těchto projektů. Tyto pomůcky se ale většinou používají samostatně nebo s minimální vzájemnou datovou provázaností. Ruční spojování projektových dat vede ke zpomalení v procesu navrhování, duplikační činnosti, případně je i zdrojem chyb. Článek se obecně zabývá tématikou navrhování výrobních projektů, konkrétně integrací jednotlivých softwarových pomůcek do jednoho systému. Jsou zde popsány jednotlivé nástroje a jejich funkce, principy integrace a další možnosti plynoucí z tohoto propojení jako např. generování simulačních modelů z databáze, generování pozic zařízení do výrobního layoutu a jejich optimálního vzájemného uspořádání podle materiálových toků.
Obecnie duży nacisk kładziony jest na szybkie i wysokiej jakości projektowanie systemów produkcji. W tym celu stosowane są różne narzędzia softwarowe służące do ich analizy, projektowania i weryfikacji. Jednak w większości przypadków narzędzia te stosowane są samodzielnie i przy niskim poziomie integracji danych. Manualne łączenie danych projektowych wydłuża proces projektowania, powoduje powielanie czynności i stanowi źródło powstawania błędów. Tematyka artykułu związana jest z projektowaniem systemów produkcyjnych, a w szczególności dotyczy połączenia poszczególnych narzędzi softwarowych w jeden system. W pracy opisano poszczególne narzędzia i ich funkcje, zasady ich łączenia oraz wynikające z niego możliwości. Należy do nich przykładowo generowanie modeli symulacyjnych z bazy danych, generowanie pozycji urządzenia w rozmieszczeniu (layout) produkcji oraz ich opty malnego umiejscowienia wobec siebie w zależności od przepływów materiałowych.
Nowadays there is a great pressure on production systems design to be done in a short time and more effectively. Moreover, it must support the systems’ flexibility, modularity and robustness. For these purposes several software tools have been used– mainly for project analysis, design and validation. Nevertheless, these tools have been used with a low integration level, including the absence of data coherence. This paper deals with production systems’ design, actually concerning the integration of particular software tools into a unified system. This work identifies different tools, describing their functions and principles of integration. It also addresses the way this integration enabled the automatic generation of simulation programs. Furthermore, it finally discusses ways of making this integration contributing to the automatic generation of different patterns of project layouts.
Gegenwärtig besteht großer Druck bei der schnellen und überlegenen Erzeugung von Projekten von Produktionssystemen. Verschiedene Software-Werkzeuge werden für diese Zwecke hauptsächlich zur Analyse, Planung und Kontrolle von Projekten genutzt. Diese Hilfsmittel werden gewöhnlich gesondert oder mit minimalem relativem Datenzusammenhalt genutzt. Dieser Aufsatz konzentriert sich allgemein auf die Thematik des Entwurfs von Produktionssystemen, konkret auf die Integration einzelner Software-Werkzeuge in ein gemeinsames System. Beschrieben werden mannigfaltige Hilfsmittel und ihre Funktionen, Integrationsprinzipien sowie andere Möglichkeiten, die von dieser Integration ausgehen, zum Beispiel automatisches Erzeugen lauffähiger Simulationsmodelle. Die Integration liefert auch die Erzeugung von Stellungen für Anlagen in der Projektskizze.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN
Collections