Rok 2019

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Dítě s poruchou chování
  Kordík, Kateřina; Bjorke Alena, Mgr. : 61041
  Závěrečná práce se zabývá žákem s poruchou chování, který je nyní umístěn v Dětském domově se školou. V teoretické části definuji poruchu jako takovou, její diagnostiku, příčiny a terapii. Popisuji syndrom hyperaktivity, dětský domov a ústavní péči celkově. V kazuistické části práce popisuji chlapcův dosavadní život, dětství a životní zkušenosti, které přispěli k umístění do výše zmíněného zařízení. Práce mapuje jeho život v DDŠ. Jeho začlenění do kolektivu, adaptaci na prostředí na požadavky, které jsou na něj kladeny. Na jeho vztahy s vrstevníky v DDŠ, i na personál, který s ním denně přichází do styku.
 • Item
  Přiblížení života lidí se zdravotním hendikepem žákům základní školy
  Zikmundová, Michaela; Čavojská Gabriela, Mgr. : 65455
  Tato práce se zabývá přiblížením kvality života lidí s hendikepem žákům základní školy. V teoretické části je popsána problematika jednotlivých typů postižení a dále je popsána problematika projektové výuky. V praktické části je popsán projekt, který umožní žákům formou prožitku a osobního setkání přiblížit tématiku popsanou v teoretické části práce.
 • Item
  Buď připraven na nečekané
  Kordík, Kateřina; Nádvorníková Lenka, Mgr. Ph.D. : 56810
  Závěrečná práce je projektem pro základní školy. Projekt je vytvořen za účelem prožití některých náročných životních situací, se kterými se žák může běžně setkat. Prožití těchto situaci mu bude umožněno pod odborným dohledem, v bezpečném prostředí a mělo by být přínosem pro pozdější konfrontaci s takovou situací v realitě. Žáka by situace po absolvování projektu neměla tolik vyvést z míry, měl by si vzpomenout na projekt a zachovat se v danou chvíli správně.
 • Item
  Zralost dílčích funkcí předškolního dítěte
  Janoušková, Michaela; Lüftnerová Iva, Mgr. : 64102
  Práce se zabývá moţností vyuţití metod EDU-kineziologie při rozvoji dílčích funkcípředškolního dítěte a jako prevence specifických poruch učení. Je zde definován pojem školnízralost, zpracovaná problematika deficitů dílčích funkcí a objasněny principy EDUkineziologie.Praktická část je věnována kazuistice předškolního dítěte, jsou zde shrnuty výsledkytestování a navrţena moţná řešení.
 • Item
  Poznávání volně žijících zvířat v předškolní přípravě
  Žajdlíková, Miluše; Brzáková Beksová Kateřina, ThDr. Th.D. : 64103
  Cílem práce je zpracovat vzdělávací projekt pro předškolní děti 5-7 let, jehož hlavním motivem jsou zvířata. Seznámit děti s nejznámějšími volně žijícími zvířaty, jejich životem a jejich případnými predátory. Děti získají kladný vztah k přírodě, rozvíjejí své poznávací a myšlenkové procesy, slovní zásobu, vyjadřování a základní matematické představy, a jsou tak připraveny na školu.