2014/3 - Social Sciences

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XX 2014/3

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
PhDr. Alexandra Brestovišová – Technical University of Košice

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Standardisierung der Curricula für Wirtschaftsdeutsch an Hochschulen und Universitäten der Ukraine
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Zhdanova, Nataliya
  Tento příspěvek se věnuje otázce, jak nejlépe pracovat s problematikou rozdílů (tj. výchozí úrovně studentů, počtu učebních jednotek, hodnotících a zkušebních kritérií) ve výuce německého jazyka na různých vysokých školách a univerzitách na Ukrajině. Standardizace učebních osnov umožní srovnatelnost cizojazyčných dovedností a schopností absolventů. Toho se dosáhne požadavky na vzdělávání budoucích odborníků a manažerů popsaných v kurikulu, stanovenými postupy, cíli a hodnotícími kritérii i nabízenými obsahy, interdisciplinárním propojením a metodami, které jsou relevantní k povolání.
 • Item
  Kompetenzen des Lernenden im daf-Unterricht (aus der sicht des Landeskundlichen vorwissens)
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Tellinger, Dušan
  Każdy student na kursie lub studiach na uczelni wyższej powinien posiadać pewne kompetencje – kulturowe, komunikacyjne, społeczne oraz kompetencje językowe na pewnym poziomie. Dlatego należy tę podstawową wiedzę osób uczących się języka obcego w dalszym stopniu rozwijać i wszechstronnie wspierać. Obecnie oferowane są media elektroniczne, np. nagrania, filmiki, które są już od dawna szeroko wykorzystywane w nauczaniu języka. Zwłaszcza internet daje szeroki wachlarz możliwości. Istnieją nie tylko programydydaktyczne na nagraniach wideo, ale także filmy, seriale, względnie pojedyncze scenki, które można wykorzystać w procesie nauczania. Warto także inscenizować różne sytuacje z życia codziennego (np. w restauracji, w sklepie, u fryzjera lub lekarza, w teatrze, na koncercie itp.). Osoby uczące się otrzymają w ten sposób mocne fundamenty, co należy uwzględnić w kontaktach z rodzimymi użytkownikami języka.
 • Item
  Výzkum za účelem vytvoření vzdělávacího standardu pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Potocký, Tomislav
  V příspěvku je představen disertační výzkum, jehož záměrem bylo na základě analýzy potřeb určit cíle a vzdělávací obsah standardu profesně zaměřené vysokoškolské výuky německého jazyka na ekonomických fakultách podnikohospodářské profilace. S tímto záměrem souvisely následující cíle: 1) vymezit spektrum komunikativních činností v rámci základních řečových dovedností, 2) stanovit požadované komponenty komunikativní jazykové kompetence, 3) vymezit okruhy odborných a komunikačních témat pro jazykovou výuku. Finálním cílem bylo začlenění identifikovaných složek vzdělávacího obsahu do mezinárodního standardizačního rámce na základě jejich kvalitativní komparace s příslušnými deskriptory evropských a domácích standardů a kurikulí. K dosažení stanovených cílů bylo realizováno dotazníkové šetření mezi třemi skupinami respondentů – studentů, učitelů německého jazyka a potenciálních zaměstnavatelů, jehož vyhodnocení je součástí předkládaného příspěvku.
 • Item
  Standardisierung der Fremdsprachenausbildung im Hochschulwesen der Ukraine
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Hamanyuk, Vita
  Procesy, jako jsou globalizace, integrace a migrace, určují v dnešní době sociálně-politickou situaci v Evropě. Mladí si přejí být mobilní. Za těchto nových podmínek usilují národní systémy vzdělávání o vytváření vzdělávacích standardů, které odpovídají dnešnímu stavu a potřebám studentů. Rovnocenné vysokoškolské zkoušky a jejich vzájemné uznání poskytnou budoucím odborníkům možnosti najít si pracovní místa po celé Evropě a být konkurenceschopní. Znalosti cizích jazyků se staly klíčovými kvalifikacemi. Proto se cizojazyčnému vzdělávání věnuje mnoho pozornosti. V tomto příspěvku se analyzují tendence ve sféře ukrajinského vysokého školství, které přispívají k podpoře a standardizaci cizojazyčného vzdělávání.
 • Item
  Implementace interaktivní tabule do pregraduální přípravy učitelů angličtiny na univerzitě Hradec Králové
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2014) Machová, Pavla; Pištora, Michal; Vraštilová, Olga
  Interaktivní tabule se v posledních letech stala fenoménem moderního vzdělávacího procesu. Přes její relativně masové rozšíření do škol všech typů není zatím ve stejné míře propracována ucelená metodologie, která by na tento trend reagovala. Mnoho učitelů si proto s novou technologií, jež se jim nabízí, neví rady a v jejím využití zůstává tedy na povrchu a plně nevyužívá její potenciál. Vědomi si tohoto problému, snažíme se v pregraduální přípravě učitelů na naší fakultě tento nedostatek napravit a reagovat na potřeby nejen budoucích učitelů, ale i učitelů již praktikujících. Následující příspěvek se zamýšlí nad celkovou situací na školách a popisuje možné přístupy k jejímu zlepšení.