Sluchová diskriminace dvouslabičných homografů založená na umístění přízvuku

Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o alternačním přízvukovém schématu, které se vyskytuje u řady dvouslabičných homografních párů, jež tvoří substantiva a verba, jako jsou abstract - to abstract či object - to object. Zejména pak zkoumá znalost tohoto jevu u českých studentů. Veškeré testování bylo provedeno na vysokoškolských studentech, kteří se mají stát učiteli angličtiny na druhém stupni základních škol nebo na středních školách. Výzkum sestával z pěti fází: (1) sestavení obsáhlého seznamu dvouslabičných homografů a nahrání těchto slovních dvojic jednak izolovaně, jednak v kontextu vět; (2) zjištění, do jaké míry jsou vysokoškolští studenti obeznámeni s významy těchto párových slov; (3) ověření, zda jsou vysokoškolští studenti angličtiny schopni rozlišit přízvuk v rámci příslušné dvojice na základě sluchových podnětů; (4) zjištění, na základě dotazníku, na jakých stupních českého školství se toto téma vyučuje; a konečně (5) vytvoření online aktivity, kterou lze využít v hodinách LI1BE k procvičení pravidla o alternaci přízvuku mezi substantivy a verby. Testy byly vytvořeny a distribuovány pomocí Moodlu, online platformy oficiálně používané na Technické univerzitě v Liberci. K analýze výsledků a tvorbě grafů byl použit tabulkový procesor Microsoft Excel. Praktickému výzkumu předchází teoretická část vysvětlující odlišné přístupy lingvistů k terminologii slovních párů s alternujícím přízvukem.
This thesis focuses on Czech undergraduate students' familiarity with the alternating stress pattern exhibited by a set of disyllabic noun-verb homograph pairs such as abstract - to abstract or object - to object. All testing was conducted on undergraduates who are to become English teachers at lower secondary or secondary schools. The research comprised five phases: (1) compiling a comprehensive list of disyllabic homographs and recording these word pairs both in isolation as well as within a one-sentence context; (2) determining to what extent undergraduate students are familiar with such word pairs; (3) testing whether Czech undergraduates of English are able to distinguish between stress within the respective pair based on auditory prompts; (4) determining, based on a questionnaire, at which levels of Czech education this topic is taught; and lastly, (5) creating an online activity that can be utilised in the LI1BE classes to practise the stress alternation rule between noun and verb homographs. The tests were created and distributed using Moodle; the online platform officially used at the Technical University of Liberec. For analysing the findings and creating graphs, Microsoft Excel software was used. The practical research is preceded by a theoretical part explaining the different approaches of linguists to the terminology of word-class pairs.
Description
Subject(s)
fonologie, akcent, sluchové rozlišování, dvojslabičné homografy, heteronym, čeští studenti anglického jazyka, posun přízvuku, rozlišení slovních druhů alternací přízvuku, phonology, accent, auditory discrimination, disyllabic homographs, heteronym, Czech learners of English, shift in stress, stress-shift, word-class pairs, alternation of word stress as a device of word-class distinction
Citation
ISSN
ISBN