Mandala jako prostředek k vyrovnávání se se zátěží středoškoláků

Title Alternative:Mandala as a tool for dealing with problems in secondary school
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vyrovnáváním se se zátěží středoškoláků za pomoci výtvarných relaxačních metod a jejich následným zařazením do hodin výtvarné výchovy na střední škole. Práce se soustředí především na duševní hygienu prostřednictvím metody mandal, kterou do psychoterapie přinesl švýcarský psycholog a psychiatr Carl Gustav Jung. Předmětem práce je sestavení 4 dvouhodinových bloků výtvarné výchovy. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku adolescence, zátěže, okrajově se dotýká relaxačních metod obecně a následně se zaměřuje na mandalu tvorbu kruhových obrazců.Praktická část se zabývá charakteristikou cílové skupiny na gymnáziu, vybraných částí školního vzdělávacího programu a především představuje soubor příprav na výuku výtvarné výchovy, které směřují k naplnění relaxace. Tvůrčí aktivity, zaměřené na tvorbu mandal, autorka práce vyzkoušela a zhodnotila v rámci pedagogické praxe.
The bachelor thesis deals with balancing of the burden of high school students with the help of art relaxation methods included in secondary school art lessons. The work focuses primarily on mental hygiene through the mandal method introduced by Swiss psychologist and psychiatrist Carl Gustav Jung to psychotherapy. The subject of the thesis is the construction of 4 two-hour blocks of art education.The theoretical part contains the characteristics of adolescence, the burden, marginally affects the relaxation methods in general and then focuses on the mandal - the formation of circular shapes.The practical part deals with the characteristics of the targeted group at the grammar school, selected parts of the school educational program and above all represents a set of preparations for the teaching of art education aimed at fulfilling the relaxation. Creative activities focused on creation of the mandals, the author of the work has tried and evaluated in pedagogical practice.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN