Internacionalizace vybraného podniku působícího v sektoru průmyslu

Abstract
Internacionalizace firem se stala nezbytnou součástí rozvoje mezinárodního obchodu. Tato práce se však blíže zaměřuje na internacionalizaci lidských zdrojů a proces expatriace, neboť lidské zdroje se stávají velmi ceněným zdrojem. Pro účely této diplomové práce byla vybrána společnost působící v průmyslovém sektoru, jež je internacionalizovaná ve světovém měřítku. Práce popisuje internacionalizaci, mezinárodní řízení lidských zdrojů a proces expatriace v teoretické rovině. Následuje představení zvolené společnosti a popis jejího expatriačního managementu. Cílem této práce je objektivní zhodnocení současného stavu expatriační vysílací politiky zvolené firmy, odhalení možných hrozeb a návrh vhodného opatření a doporučení na zefektivnění expatriační politiky pomocí metody case study. Zdroje dat v této práci jsou získány z veřejných studií o expatriaci, interních zdrojů firmy, expatriačního managementu, SWOT analýzy expatriačního procesu a ze stěžejního rozhovoru s osobou vyslanou do zahraničí.
Internationalization of companies has become an essential part of international trade expansion. However, this thesis is more focused on internationalization of human resources and expatriation process, therefore human capital becomes an increasing valuable resource. For the purpose of this thesis was selected company operating in the industrial sector, which is internationalized on a world scale. The thesis describes internationalization, international human resource management and the expatriation process in the theoretical field. Afterwards a presentation of selected company and description of its expatriate management follows. The aim of this work is objective evaluation of the expatriation policy, its current state in the selected company. Moreover detect possible threats, proposal of suitable measures and recommendations for expatriation policy efficiency improvement by using case study method. Data sources are obtained from expatriation public studies, internal company sources, interview with expatriate manager, SWOT analysis of the expatriation process, and from crucial interview with expatriated person.
Description
Subject(s)
expatriace, expatriační proces, vysílací struktura, internacionalizace, mezinárodní řízení lidských zdrojů, internacionalizace lidských zdrojů, expatriation, expatriation process, expatriation structure, internationalization, international human resources management, internationalization of human resources
Citation
ISSN
ISBN