Používání anglických fonémických symbolů k výuce anglické výslovnosti na 2. stupni ZŠ

Title Alternative:Using English Phonemic Symbols to Teach English Pronunciation at Lower Secondary Schools
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá používáním anglických fonémických symbolů při výuce na 2. stupni českých základních škol. Fonémická transkripce je prostředek, díky němuž lze poukazovat na obtížné jevy anglické výslovnosti. Zároveň je užitečným nástrojem při samostudiu. Tato práce se skládá ze tří částí: teoretické, výzkumné a praktické. Teoretická část popisuje vývoj transkripce, její podoby a přínos. Výzkumná část je založena na dvou formách dotazníků, ze kterých byla získána data k popisu současné situace na základních školách. V závěru práce čtenář najde praktické rady k výuce transkripce, fonetiky a fonologie. Cílem této práce je přinést aktuální přehled využití transkripce a vyzdvižení jejího přínosu v procesu učení.
This bachelor thesis examines the use of the English phonemic symbols in the educational process at Czech lower secondary schools. Phonemic transcription is a means, by which it is possible to point out difficult issues of English pronunciation. It is also a useful tool for self-learning. This work consists of three parts: a theoretical, an exploratory and a practical one. The theoretical part describes the story of the transcription, its forms and its merit. The exploratory part is based on two types of questionnaires, from which data was gathered to describe the current situation at lower secondary schools. At the end, the reader finds some practical recommendations for teaching the transcription, phonetics, and phonology of English. The goal of this work is to produce a current overview of the use of transcription and highlight its merit in the learning process.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN