Indexace a prohledávání multimédií

Title Alternative:Multimedia indexing and search system
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V úvodu této práce se věnuji způsobům zpracování audio složky multimediálních souborů za účelem indexace jejich obsahu. Jsou zde popsány způsoby získávání dat, včetně mého. Dále popis formátu, ve kterém lze získaná data uchovávat.V následující kapitole se věnuji fulltextovému vyhledávání, které je základem mnou navrženého systému. Je zde porovnání několika vyhledávacích strojů, zvláštní pozornost je věnována fulltextovému vyhledávání pomocí MySQL a Sphinx. Následuje kapitola zabývající se návrhem systému pro indexaci a vyhledávání v přepisech multimediálních souborů včetně návrhu uživatelského rozhraní jako webové aplikace. V jednotlivých podkapitolách se věnuji popisu navrženého systému, databázi pro ukládání dat a uživatelskému rozhraní, dále popisuji použité technologie a programovací jazyky.Na předchozí kapitolu navazuji kapitolou zabývající se implementací celého systému. V první podkapitole popisuji program pro vkládání dat do systému, následuje implementace webové aplikace založené na technologii AJAX a podkapitola věnující se konfiguraci Sphinxu. V poslední kapitole se v první části věnuji odzkoušení reálného serveru, na kterém jsem vytvořený systém spustil. V druhé části popisu a seznámení s možnostmi webové aplikace.Součástí příloh této práce je popis instalace a zprovoznění serveru, a to jak pro Linux, na kterém server v současnosti běží, tak na MS Windows.
In an introduction of this work I describe possibilities of processing of multimedia audio content forms for indexing of their content. Moreover, there are described methods of data acquisition, including mine, next format description where captured data can be saved. In the next part, full text search is discussed. This is the base of my suggested system. In addition, there is a comparison of several search engines. The main accent is put on full text search using MySQL and Sphinx.Then  write about suggestion of system for indexing and searching in transcription of multimedia files, including web application user interface. More specifically, storing database, user interface, then use technologies and programming languages are described.Then I write about the implementation of the whole system. Firstly, programme for data acquisition, then user interface, which is based on Ajax technology and Sphinx configuration.In the last chapter, firstly, I write about testing of real server that starts up the system. Secondly, I describe an identification of posibilities of web application. Attachment of this work contain a description of installation and starting up of server for Linux and for MS Windows.
Description
katedra: ITE; přílohy: DVD; rozsah: X s., 48 s., 19 s. příloh
Subject(s)
multimédia, vyhledávání, fulltext, audio, multimedia, search, fulltext, audio
Citation
ISSN
ISBN