Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 73
 • Item
  Strukturální analýza sestavy optických prvků pro satelit ARIEL ESA
  Pokatilov, Gleb; Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D. : 58116; Veselý Martin, Ing. Konzultant2 : 68194
  Diplomová práce se zabývá strukturální analýzou sestavy optických prvků pro satelit ARIEL ESA a analýzou návrhu šroubových spojení. V práci je stručně popsána mise ARIEL a shrnuty matematické a fyzikální vztahy používané v práci přímo či nepřímo. K simulacím byly použity numerické výpočetní programy ANSYS Mechanical, COMSOL Multiphysics a preprocesory APEX a PATRAN využívající solver NASTRAN. Bylo vypočteno mechanické napětí a deformace nejkomplexnější části sestavy optických prvků. Byly vypočteny bezpečnosti šroubových spojení.
 • Item
  Řízení a stabilizace pracovní teploty SHG krystalu a budící diody DPSS laseru
  Feltl, Josef; Hubka Lukáš, Ing. Ph.D. : 58516
  V diplomové práci se zabývám návrhem a realizací řízení pracovníteploty nelineárního SHG krystalu a budící diody u pevnolátko-vého laseru Nd:YVO4, který generuje záření na vlnové délce 532nm. Součástí diplomové práce je seznámení s principem činnostilaserů a jejich použitelnosti pro různé aplikace. V teoretické částije uveden popis a způsob ovládání laserového zdroje. V praktic-ké části je popsáno vytvoření obvodu pro měření a řízení teploty.Obvod byl následně připojen k PLC S7-1200 a proběhlo měření nasystému. Po identifikaci systému práce obsahuje návrh simulačníhomatematického modelu v prostředí Matlab. V další části se zamě-řuji na vytvoření PID regulátoru reagujícího na aktuální stav sys-tému, kdy jsou jeho parametry měněny pomocí Bézierových křivek.Výsledný řídicí algoritmus je spolu s regulátorem implementován doPLC Siemens prostřednictvím TIA portal. Součástí práce je rovněžvytvoření HMI vizualizace. V závěru jsou uvedeny poznatky z ově-ření funkčnosti a dosažené kvality regulace.
 • Item
  Převod pohybu objektů do prostředí hry pomocí UHF RFID
  Votýpka, Martin; Kolaja Ehlerová Jana, Ing. Ph.D. : 56323
  RFID je technologie pro bezdrátovou identifikace objektů, která se v současné době těší čím dál větší popularitě. Je používána napříč velkou škálou odvětví a v posledních letech se můžeme setkat se snahou o použití této technologie ke snímání pohybu.Tato práce se věnuje návrhu, tvorbě a testování systému pro snímání pohybu založeném na technologii RFID a současně vývoji her, které budou pomocí vzniklých systémů ovládány.V teoretické části této práce je uveden základní popis technologie RFID, možné rozdělení této technologie a zároveň jsou zde uvedeny příklady použití RFID ke snímání pohybu. Dále se práce věnuje popisu použitých nástrojů a prací s nimi.V části praktické je popsán princip vytvářených systému a současně je uveden postup při jejich návrhu, tvorbě a testování. Následně je uveden proces vývoje jednotlivých her, které budou pomocí vzniklých systémů ovládány.V závěru jsou uvedeny výsledky, jichž bylo během této práce dosaženo současně s možným zdokonalením vytvořených systémů.
 • Item
  Řízení prvkové distribuce laserem syntetizovaných Pd/FeOx nanočástic
  Abdallah, Sabrin; Torres Rafael, Dr. : 66548
  Hlavním tématem této práce byla řízená distribuce prvků v nanočásticích Pd/FeOx úpravou stávající metodiky reaktivní laserové ablace v kapalinách (RLAL). Úprava pH podmínek kapalného média složeného z vodného roztoku Pd při ablaci Fe plíšku přiměla tyto prvky k vytvoření fázově segregovaných nanoslitin. Navíc složení, distribuce a morfologie těchto fází v nanoslitině závisely na použité hodnotě pH. Na rozdíl od tradičních metod syntézy nanoslitin, které se často omezují na konkrétní kombinace prvků, nucené používání nebezpečných chemikálií a produkci velkého množství chemického odpadu, RLAL dovolila do značné míry přizpůsobení návrhu systému nanoslitin Pd/FeOx při omezení potenciálně škodlivých vlivů na životní prostředí. Úprava pH umožnila tvorbu nanočástic FeOx zapouzdřených ve větších nanočásticích Pd typu fázově segregované struktury známé jako vnořené nanočástice. Bylo také možné vytvořit FeOx nanočástice zapouzdřující vnořené Pd nanočástice, nanočástice typu jádro-plášť obsahující Pd jako jádro a FeOx jako plášť a malé FeOx nanočástice zdobící výše uvedené. Tyto atypické morfologie vykazovaly fazety s vysokým indexem, a jak bylo prokázáno katalytickými experimenty, kombinace všech těchto aspektů naznačujevznik silných interakcí kov-nosič (SMSI) mezi Pd a FeOx. Vzhledem k tomu, že SMSI je jedním z mála nástrojů, kterými lze zlepšit odezvu heterogenního katalyzátoru, jsou současné poznatky vedoucí ke zlepšení katalytické odezvy magnetoforetických pohyblivých Pd/FeOx nanočástic prostřednictvím tvorby SMSIpovažovány za velmi důležité jednak pro laserem zprostředkovanou generaci nanomateriálů, ale také pro oblast katalýzy. Na jedné straně, jak již v roce 2020 jasně identifikovala komunita zabývající se laserovou syntézou, hlavní výzvou v této oblasti je přesná kontrola nad složením nanoslitin. Současné poznatky tedy posouvají oblast o krok vpřed k získání úplné kontroly nad složením nanoslitin. Na druhou stranu, všestrannost metody pro provádění přesných modifikací vedoucích k vytvoření SMSI v magnetických nanokatalyzátorech s potenciálem opakovaného použití přináší naději pro tuto oblast, pokud jde o posouvání hranic pro přesné navržení materiálů ve prospěch neustále rostoucí potřeby chemikálií, které naše společnost vyžaduje.
 • Item
  Modifikace povrchu syntetizovaných částic kobalt feritu zlatem
  Maškarinec, Jiří; Stuchlík Martin, Ing. : 60189
  Zlatem modifikované magnetické částice mají v současné době velice široké pole různých aplikací. Využití nalézají například v medicíně, v analytické chemii a při katalytických dějích. Jejich aplikace jsou dány vlastnostmi, které se přímo odvíjí od jejich chemického složení, velikosti a tvaru. Do vlastností také významně promlouvá kvalita modifikace povrchu zlatem a tloušťka zlaté vrstvy. Přípravám magnetických částic kobalt feritu modifikovaných zlatem s použitím redukčních činidel citrátu sodného a kyseliny askorbové předcházel vývojreprodukovatelné syntézy samotných magnetických částic. Během vývoje byly sledovány některé vlivy, které mohly ovlivnit jejich vlastnosti. Pro přípravu byla použita metoda koprecipitace roztokem hydroxidu draselného následovaná dehydratací vzniklého koprecipitátu za použití mikrovlnného ohřevu. K charakterizaci částic byl využit Ramanův mikroskop, skenovací elektronový mikroskop, disková centrifuga a magnetometr (SQUID).