Postupnými krůčky k rozvíjení rovinné představivosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Union of czech mathematicians and physicists
Abstract
V příspěvku jsou představeny náměty několika úloh k procvičování jak dvou typů geometrických binárních operací, přesněji sjednocení a průniku rovinných bodových množin, tak i názvů mnohoúhelníků různých tvarů, které uvažujeme právě za ony rovinné bodové množiny. K hledání požadovaných řešení zmiňujeme možnosti využití nejen dílků průmyslově vyráběných stavebnic, vytvořených papírových či foliových modelů, ale také dynamického geometrického softwaru GeoGebra, anebo speciálně vytvořených rovinných obrazců pomocí 3D tisku. Zadávané úlohy mají potenciál k rozvoji rovinné a postupně také prostorové představivosti žáků.
The contribution presents the ideas of several tasks to practice two types of geometric binary operations, more precisely, the unification and intersection of planar sets of points and the denotations of polygons of various shapes, which we consider to be those planar sets of points. To find the required solutions, we mention the possibilities of not only using pieces of industrially produced kits, created paper or foil models, but also using dynamic geometric software GeoGebra, or specially created planar shapes using 3D printing. The assigned tasks have the potential to develop planar and gradually also the spatial visualization of pupils.
Description
Subject(s)
rovinná představivost, didaktické pomůcky, 3D tisk, GeoGebra
Citation
ISSN
1210-9037
ISBN
Collections