Řídicí systém s HMI pro rychlonabíjecí stanici

Abstract
Cílem této práce bylo vytvořit funkční vzorek experimentální rychlonabíjecí stanice, která využívá vybraný standard pro komunikaci s vozidlem a je ovládaná přes vizualizační obrazovku. Součástí zadání bylo vybrat pro tuto aplikaci optimální řídicí jednotku a HMI z aktuálně dostupných řešení na trhu. V rešeršní části je rozepsána topologie procesu nabíjení, standardizované zásuvné nabíjecí systémy a možnosti nabíjení elektromobilu. Rozebrány jsou i koncepty používané společnostmi Siemens a Phoenix Contact. Dále je zhodnocen přístup jednotlivých firem a zdůvodnění výběru dané řídicí jednotky. Celkový návrh stanice je poté rozdělen do tři částí, jež jsou rozděleny na návrh komponentů a zapojení, návrh vizualizace a návrh programu. V závěru je zobrazeno experimentální testování stanice a jsou zhodnoceny mé výsledky práce.
The aim of this work was to create a functional sample of an experimental fast charging station, that uses a selected standard for communication with the vehicle and is controlled via a visualization screen. Part of the assignment was to select the optimal control unit and HMI from currently available solutions on the market.The research section describes the topology of the charging process, standardized plug-in charging systems and charging options for an electric car. The concepts used by Siemens and Phoenix Contact are also discussed.Furthermore, the approach of both companies and the justification for the choice of the control unit is evaluated. The review of the overall design of the station is divided into three parts, which are the design of components and connections, the design of visualization and the design of the program. In conclusion, the experimental testing of the station is shown, and my work results are evaluated.
Description
Subject(s)
Nabíjecí stanice, řídicí systém, HMI, komunikační sběrnice, standard CCS 2.0, Charging station, control system, HMI, communication bus, standard CCS 2.0
Citation
ISSN
ISBN