Básnířky německého expresionismu

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou básnířek německého expresionismu. V souvislosti s časovým obdobím expresionistického uměleckého hnutí je v rámci práce také pojednáno o tehdejší pozici žen ve společnosti, jejich politické a společenské angažovanosti a také o emancipaci. Dále je zde popsána otázka tzv. ženské literatury (Frauenliteratur). Na základě krátkého srovnání dvou expresionistických antologií jsou v teoretické části popsány hlavní znaky ženské poezie. Práce se analyticky opírá o lyrickou antologii ženského německého expresionismu In roten Schuhen tanzt die Sonne sich zu Tod. V analytické části jsou interpretovány vybrané básně od více či méně známých básnířek expresionismu, jako je Else Lasker-Schüler, Emmy Hennings, Claire Goll nebo Nell Walden.
This bachelor thesis deals with the problematics of poetesses of German Expressionism. In connection with the time period of this art movement the situation of women in society, their political and social engagement and emancipation are also discussed. Further the issue of women literature (Frauenliteratur) is described. On the basis of a brief comparison of two Expressionist anthologies, the theoretical part describes the main features of this poetry. This thesis is analytically based on the lyric anthology of the female German Expressionism In roten Schuhen tanzt die Sonne sich zu Tod. Representative poems from Else Lasker-Schüler, Emmy Hennings, Claire Goll or Nell Walden are interpreted in the analytical part.
Description
Subject(s)
Expresionismus, poezie, básnířky, ženská literatura, emancipace, interpretace básní, Expressionism, poetry, poetesses, women's literature, emancipation, poem interpretation
Citation
ISSN
ISBN