Zooterapie ve školském zařízení

Title Alternative:Zootherapy at School Facility
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis deals with the use of canistherapy and its integration into the teaching of deaf children. The paper is divided into two parts. The first part contains a theoretical explanation of some basic terms used in this work. It also deals with various blocks, such as zootherapy, canistherapy, their history and methods, objectives and activities. Further attention is paid to hearing disorders and their classification, compensation, educational system of individuals with hearing impairments and certain other disorders affecting pupils' learning. The second part contains the empirical results of qualitative research conducted through interviews with a class teacher, canistherapist and children. The thematic areas which I chose to be processed are created in this section. The aim of this work is to find out how canistherapy can be incorporated into teaching deaf children, what techniques support their learning and concentration during the lesson and see whether it could be another supportive method of teaching.
Bakalářská práce se zabývá problematikou využívání canisterapie a její začlenění do výuky neslyšících dětí. Práce je členěna do dvou částí. První teoretická část obsahuje vysvětlení některých základních pojmů použitých v této práci. Dále se zabývá jednotlivými bloky jako je zooterapie, canisterapie, jejich historií a metodami, cíly a aktivitami. Také se zabývá problematikou sluchových vad a jejich klasifikací, kompenzací, systémem vzdělávání jedinců se sluchovým postižením a některými dalšími poruchami ovlivňující výuku žáků. Druhá empirická část obsahuje výsledky kvalitativního výzkumu, který byl proveden formou rozhovorů s třídní učitelkou, canistrerapeutkou a dětmi. V této části práce jsou vytvořeny tematické oblasti, které jsem si vybrala ke zpracování. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak můžeme začlenit canisterapii do výuky neslyšících dětí. Jaké techniky podporují výuku a soustředění dětí při hodině a dále zjistit, zda by pro ně mohla být canisterapie další podpůrná metoda při vyučování.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 108 s.
Subject(s)
canistherapy, hyperkinetic syndrome (adhd), fine motor and gross motor skills, cochlear implants, hearing aids, special education center (spc), zootherapy, canisterapie, hrubá motorika, hyperkinetický syndrom (adhd), jemná motorika, kochleární implantát, sluchadla, speciálně pedagogické centrum (spc), zooterapie
Citation
ISSN
ISBN