Sběr a vizualizace dat v průmyslových prostorách

Abstract
Tato práce se zabývá návrhem modulů pro digitální teplotní senzory DS18B20 od firmy Dallas. Řeší návrh PCB prototypu a obsahuje odladěné části programů do PIC18, PLC a PC. Popisuje princip komunikace po RS-485, přes kterou PLC jako master vysílá dotazy a data, postupně do libovolného počtu modulů v režimu slave. Dále demonstruje možnosti komunikace PLC s PC přes Ethernet. Nastiňuje možné aplikační oblasti tohoto modulu s krátkými ukázkami. Klade si za cíl především nastínit část problematiky z oblasti MaR a ukázat možná řešení.Nejde tedy o kompletní zapouzdřenou aplikaci, kterou je možné nasadit do provozu. K tomu bude třeba ještě ošetřit možné poruchové stavy a zabezpečit komunikaci a další. Komunikační protokoly jsou v surovém stavu kvůli snadné demonstraci principu. Bude třeba doplnit vlastní algoritmy pro regulaci, které budou pracovat s RTC a s časovými programy, které budou dostupné z uživatelské aplikace vytvořené např. v C# na běžném počítači.
This thesis deals with the design of DS18B20 digital temperature sensors from the company Dallas. The thesis proposes the PCB design of the prototype and contains the debugged parts of the programs into the PIC18 the PLC and the PC. Furthermore it describes the RS-485 communication principle, through which the PLC as a master sends queries and data sequentially to any number of slave modules. It also demonstrates the possibilities of PLCs communicating with a PC via Ethernet. It outlines the possible application areas of this module with some short examples. It aims to outline some of the MaR issues and to show possible solutions.This thesis is not a complete encapsulated application that can be put into operation. In addition, it will be necessary to treat possible faults and to ensure communication and more. Communication protocols are in the raw status for easy demonstration of the principle. It will be necessary to add custom control algorithms that will work with RTC and with time programs that will be available from a user-created application such as C # on a regular computer.
Description
Subject(s)
1-Wire, MicroLAN, enumerace, sériová komunikace, Ethernet, 1-Wire, MicroLAN, enumeration, Serial communication, Ethernet
Citation
ISSN
ISBN