Managing Workplace Diversity in Companies

Abstract
ANOTACESpráva rozmanitosti pracovišť ve společnostech Diverzita na pracovišti se stala zásadním faktorem pro to, aby byl podnik v budoucnosti úspěšný. Díky rozmanitosti přináší na pracoviště nespočet výhod a nevýhod, nicméně je známo, že přínosy skutečně převyšují negativa, pokud jde o řízení podniku. Tato práce je zaměřena na navrhování různých metod při zvyšování rozmanitosti mezi zaměstnanci a získávání výhod z nich v budoucnosti bez ohledu na jejich věk, pohlaví, původ nebo kulturu. Výhody rozmanitého týmu mohou pohánět úspěšné podniky vpřed a současně udržovat zaměstnance spokojené a šťastné. Úvodní a literární část připravená k diskusi o vydaných problémech souvisejících s rozmanitostí. Cílem výzkumu bylo navrhnout způsoby, jak zlepšit a řídit rozmanitost pracovišť, prostřednictvím dotazníkového průzkumu, do kterého byli zapojeni zaměstnanci KFC cílové pobočky. Dotazník také zahrnoval obecné zaměstnance z multikulturní skupiny respondentů, aby porovnali problémy rozmanitosti s KFC a pokusili se zlepšit udržení zaměstnanců, spokojenost zaměstnanců a zajistit příjemné prostředí na pracovišti. Poslední část práce přináší návrhy KFC ke zlepšení postupů diverzity pracoviště přidáním některých modulů školicího programu s ekonomickou perspektivou.
ABSTRACTManaging Workplace diversity in companiesWorkplace diversity has become a vital factor for a business to be successful in the future. With diversity introduces a myriad of advantages and disadvantages to the workplace however it is known that the benefits truly outweigh the negatives when it comes to running an enterprise. This thesis is focused on proposing different methods in increasing diversity practice among employees and getting benefits from them in the future regardless of their age, sex, background, or culture. The benefits of having a diverse team can propel successful businesses forward at the same time as keeping employees satisfied and happy. The introduction and literature section prepared to discuss the diversity-related issues and challenges. The research aimed to propose ways to improve and manage workplace diversity through a survey questionnaire that involved KFC employees of a targeted branch. The questionnaire also involved general employees from a multicultural group of respondents to compare the diversity issues with KFC and try to improve employee retention, employee happiness, and ensure comfortable surroundings in the workplace. The last part of the thesis brings proposals for KFC to improve workplace diversity practices by adding some modules of the training program with an economical perspective.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: Diverzita pracoviště, spokojenost zaměstnanců, věk, pohlaví, rasa, diskriminace, řízení lidských zdrojů, Keywords: Workplace diversity, employee happiness, age, sex, gender, race, discrimination, human resource management
Citation
ISSN
ISBN