Inovace výuky němčiny na České zemědělské univerzitě v Praze

Title Alternative:Udoskonalenie nauczania języka niemieckiego na Czeskim Uniwersytecie Rolniczym w Pradze
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Sekce německého jazyka na ČZU v Praze se rozhodla nahradit dosud používanou učebnici Německy s úsměvem kolektivu autorek VŠE v Praze učebnicí studio d, původně vydanou nakladatelstvím Cornelsen. Jmenované učebnice se značně odlišují v řadě aspektů, především však v prezentaci gramatiky. Na základě detailní komparativní analýzy obou učebnic se ukazuje, že na rozdíl od deduktivního postupu uplatňovaného v učebnici českých autorů se ve studiu d používá téměř výlučně postup induktivní. Z uvedených rozdílů vyplynula i nezbytnost změny metodiky výuky. Po dvou letech používání prošla nová učebnice evaluací studentů s kladným výsledkem. Byla rovněž vyhodnocena statistika úspěšnosti studentů u zkoušek. Po zavedení nové učebnice nedošlo u sledovaných ukazatelů k zásadnějším výkyvům.
Sekcja języka niemieckiego na CUR w Pradze postanowiła zastąpić dotychczas stosowany podręcznik pn. Německy s úsměvem [Po niemiecku z uśmiechem] pod redakcją autorów z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze podręcznikiem studio d, wydanym pierwotnie przez wydawnictwo Cornelsen. Wymienione podręczniki pod wieloma względami bardzo się różnią, przede wszystkim jednak pod kątem prezentacji gramatyki. Na podstawie szczegółowej analizy porównawczej obu podręczników stwierdzono, że – w odróżnieniu od podejścia dedukcyjnego zastosowanego w podręczniku czeskich autorów – w studio d stosuje się wyłącznie podejście indukcyjne. Przedstawione różnice wymusiły takže zmianę metodyki nauczania. Po dwóch latach stosowania nowy podręcznik został poddany ewaluacji studentów z wynikiem pozytywnym. Analizie poddano takže zdawalność egzaminów. Po wprowadzeniu nowego podręcznika badane wskaźniki nie wykazują większych odchyleń.
The German language section at ČZU in Prague decided to replace the previously used textbook German with a Smile, from the team of authors from VSE in Prague, by the textbook studio d which was originally published by Cornelsen. The nominated textbooks are very different in many aspects, but especially in the presentation of grammar. Based on a detailed comparative analysis of both textbooks, it shows that unlike the deductive procedure applied in the textbook of Czech authors studio d uses almost exclusively inductive process. These differences resulted in the need for changes in teaching methodology. After two years of using, the new textbook passed the evaluations of students with a positive result. Also, the statistics of students’ success in examinations was evaluated. After the introduction of the new textbook there was a slight decline in average marks at levels A1 and A2; in contrast, the average mark at level B1 slightly improved.
Die deutsche Sektion des Lehrstuhls für Fremdsprachen der ČZU in Prag entschied, das bisherige Lehrbuch Německy s úsměvem vom Autorenkollektiv der Hochschule für Ökonomie in Prag durch das Lehrwerk studio d vom Cornelsen Verlag zu ersetzen. Die genannten Lehrbücher unterscheiden sich weitgehend in manchen Aspekten, vor allem was die Präsentation der Grammatik betrifft. Aufgrund einer ausführlichen komparativen Analyse ergibt sich, dass studio d zum Unterschied vom tschechischen Lehrbuch fast ausschließlich die induktive Methode benutzt. Die genannten Unterschiede diktieren auch die Notwendigkeit einer Methodikveränderung. Zwei Jahre nach dem Einsatz wurde das neue Lehrbuch einer Bewertung von Studenten unterworfen. Das Ergebnis war vorwiegend positiv. Es wurde auch die Statistik der Ergebnisse bei Prüfungen ausgewertet. Die Schwankungen sind nicht groß.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN