The influence of accounting evidence of self-manufactured goods inventories on the informative value of selected financial ratios

Title Alternative:Wpływ księgowej ewidencji zapasów przedsiębiorstwa na wartość informacyjną wybranych wskaźników analizy finansowej
dc.contributor.authorBrabec, Zdeněk
dc.date.accessioned2017-10-19
dc.date.available2017-10-19
dc.date.issued2012
dc.description.abstractV současném globálním světě roste význam finančních trhů a investoři potřebují porovnat finanční zdraví podniků pomocí finanční analýzy. Hodnoty ukazatelů finanční analýzy jsou ovlivněny zejména předpoklady, na jejichž základě byly sestaveny účetní výkazy. Článek analyzuje, jakým způsobem jsou zásoby vlastní výroby účetně zachyceny podle české účetní legislativy a IFRS. Nejprve je zmíněna významnost finančního účetnictví pro finanční analýzu a poté jsou uvedeny klíčové rozdíly mezi českou účetní legislativou a IFRS. Následující část je věnována deskripci zásob vlastní výroby a analýze požadavků české účetní legislativy a IFRS na jejich vykazování, oceňování a zveřejňování. Závěrem je analyzován vliv rozdílných požadavků české účetní legislativy a IFRS na vypovídací schopnost vybraných ukazatelů finanční analýzy.cs
dc.description.abstractW obecnym globalnym świecie rośnie znaczenie rynków finansowych i inwestorzy potrzebują porównania kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy finansowej. Wartości wskaźników analizy finansowej są zależne przede wszystkim od danych, na podstawie których sporządzono sprawozdania finansowe. W artykule dokonano analizy księgowania zapasów własnych produktów z punktu widzenia czeskich przepisów i MSSF. W pierwszej kolejności podkreślono znaczenie rachunkowości finansowej dla analizy finansowej, następnie wskazano kluczowe różnice pomiędzy czeskimi przepisami w zakresie rachunkowości a MSSF. W dalszej części opisano zapasy własnych produktów oraz przeanalizowano wymagania czeskich przepisów z zakresu rachunkowości a MSSF w zakresie ich ewidencjonowania, wyceny i publikowania. Na zakończenie analizie poddano wpływ odmiennych wymagań wynikających z czeskich przepisów i MSSF na wartość informacyjną wybranych wskaźników analizy finansowej.pl
dc.description.abstractIn the current global world the importance of financial markets is growing and investors need to compare the financial health of companies with the help of financial analysis. The results of financial ratios are mainly influenced by presumptions according to those financial statements have been prepared. This article analyses the accounting evidence of self-manufactured goods inventories according to the Czech accounting legislation and the IFRS. Firstly, a short overview about the importance of financial accounting for financial analysis is provided and then the key differences between the Czech accounting legislation and the IFRS are highlighted. This is followed by a description of self-manufactured goods inventories and an analysis of the requirements for their recognition, measurement and presentation according to the Czech accounting legislation and the IFRS. Finally, the influence of different accounting requirements of the Czech accounting legislation and the IFRS on the informative value of selected financial ratios is analyzed.en
dc.description.abstractIn der gegenwärtigen globalen Welt wächst die Bedeutung der Finanzmärkte und die Investoren müssen die finanzielle Gesundheit der Unternehmen mit Hilfe einer Finanzanalyse vergleichen. Die Werte der Indizes der Finanzanalyse werden besonders von Voraussetzungen beeinflusst, auf deren Grundlage buchhalterische Nachweise erstellt wurden. Dieser Artikel analysiert, auf was für eine Weise die Bestände der eigenen Produktion nach der tschechischen Buchhaltungslegislative und der IFRS erfasst werden. Zuerst wird die Bedeutsamkeit der Finanzbuchhaltung für die Finanzanalyse hervorgehoben und hernach werden Schlüsselunterschiede zwischen der tschechischen Buchhaltungslegislative und der IFRS angeführt. Der nachfolgende Teil befasst sich mit der Beschreibung der Bestände der eigenen Produktion sowie der Analyse der Anforderungen der tschechischen Buchhaltungslegislative und der IFRS an deren Aufweisung, Bewertung und Veröffentlichung. Als Abschluss wird der Einfluss der unterschiedlichen Anforderungen der tschechischen Buchhaltungslegislative und der IFRS an die Aussagefähigkeit ausgewählter Finanzanalyse-Indizes analysiert.de
dc.formattextcs
dc.format.extent9 stran
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2012_3_06
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/21108
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonAGOGLIA, C. P.; DOUPNIK, T. S.; TSAKUMIS, G. T.: Principles-Based versus Rules-Based accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions. Accounting Review. Sarasota: American Accounting Association, 2011, Vol. 86, Iss. 3, p. 747-767. ISSN 0001-4826.
dc.relation.isbasedonALEXANDER, D.; NOBES, CH.: Financial accounting. An international introduction. Harlow: Prentice Hall, 2010. ISBN: 978-0-273-72164-2.
dc.relation.isbasedonD’ARCY, A. Accounting classification and the international harmonization debate – an empirical investigation. Accounting Organizations and Society Kidlington: Elsevier, 2001, Vol. 26, Iss. 4-5, p. 327-349. ISSN 0361-3682.
dc.relation.isbasedonDE FRANCO, G.; KOTHARI, S. P.; VERDI R. S. The Benefits of Financial Statement Comparability. Journal of Accounting Research. Malden: Wiley-Blackwell, 2011, Vol. 49, Iss. 4, p. 895-931. ISSN 0021-8456.
dc.relation.isbasedonIASB. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. [online] London: IASCF, c1989. [accessed 2012-06-02] Available from WWW: <http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/framework.pdf>.
dc.relation.isbasedonIASB. IAS 2 – Inventories. [online] London: IASCF, c2003. [accessed 2012-06-01] Available from WWW: <http://eifrs.iasb.org/eifrs/bnstandards/en/ias2.pdf>
dc.relation.isbasedonINGRAM, R. W.; ALBRIGHT, T. I.: Financial accounting: Information for Decisions. Mason: Thomson South-Western, 2007. ISBN 978-0-324-31341-1.
dc.relation.isbasedonKOVANICOVÁ, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého. 18. aktualizované vydání. Praha: Polygon, 2008. 413 p. ISBN 978-80-7273-152-7.
dc.relation.isbasedonLEV, B.; LI, S.; SOUGIANNIS, T.: The usefulness of accounting estimates for predicting cash flow and earnings. Review of Accounting Studies. Dordrecht: Springer, 2010, Vol. 15, Iss. 4, p. 779-807. ISSN 1380-6653.
dc.relation.isbasedonMALÍKOVÁ, O.; BRABEC, Z.: Project of Updating the Conceptual Framework of the IAS/IFRS and its Influence on the Accounting in the Czech Republic. Acta Academica Karviniensia. 1st edition. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2011, Vol. 2011, Iss. 1. pp. 79-91. ISSN 1212-415X.
dc.relation.isbasedonMALÍKOVÁ, O.; BRABEC, Z.: The Influence of a Different Accounting System on Informative Value of Selected Financial Ratios. Technological and economic development of economy. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press Technika, 2012, Vol. 18, Iss. 1, p. 150-164. ISSN 2029-4913.
dc.relation.isbasedonNOBES, C.; PARKER, R.: Comparative international accounting. Harlow: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0-273-72572-6.
dc.relation.isbasedonVyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
dc.relation.isbasedonWAHLEN, J. M.; WIELAND, M. M.: Can financial statement analysis beat consensus analysts’ recommendations? Review of Accounting Studies. Dordrecht: Springer, 2011. Vol. 16, Iss. 1, p. 89-115. ISSN 1380-6653.
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.titleThe influence of accounting evidence of self-manufactured goods inventories on the informative value of selected financial ratiosen
dc.title.alternativeWpływ księgowej ewidencji zapasów przedsiębiorstwa na wartość informacyjną wybranych wskaźników analizy finansowejpl
dc.title.alternativeVliv účetního zachycení vnitropodnikových zásob na vypovídací schopnost vybraných ukazatelů finanční analýzycs
dc.title.alternativeDer Einfluss der buchhalterischen Erfassung innerbetrieblicher Bestände auf die Aussagefähigkeit ausgewählter finanzanalyse-Indizesde
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage47
local.citation.spage39
local.fulltextyesen
local.identifier.publikace1828
local.relation.issue3
local.relation.volume18
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2012_3_06.pdf
Size:
340.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Článek