The influence of accounting evidence of self-manufactured goods inventories on the informative value of selected financial ratios

Title Alternative:Wpływ księgowej ewidencji zapasów przedsiębiorstwa na wartość informacyjną wybranych wskaźników analizy finansowej
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
V současném globálním světě roste význam finančních trhů a investoři potřebují porovnat finanční zdraví podniků pomocí finanční analýzy. Hodnoty ukazatelů finanční analýzy jsou ovlivněny zejména předpoklady, na jejichž základě byly sestaveny účetní výkazy. Článek analyzuje, jakým způsobem jsou zásoby vlastní výroby účetně zachyceny podle české účetní legislativy a IFRS. Nejprve je zmíněna významnost finančního účetnictví pro finanční analýzu a poté jsou uvedeny klíčové rozdíly mezi českou účetní legislativou a IFRS. Následující část je věnována deskripci zásob vlastní výroby a analýze požadavků české účetní legislativy a IFRS na jejich vykazování, oceňování a zveřejňování. Závěrem je analyzován vliv rozdílných požadavků české účetní legislativy a IFRS na vypovídací schopnost vybraných ukazatelů finanční analýzy.
W obecnym globalnym świecie rośnie znaczenie rynków finansowych i inwestorzy potrzebują porównania kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy finansowej. Wartości wskaźników analizy finansowej są zależne przede wszystkim od danych, na podstawie których sporządzono sprawozdania finansowe. W artykule dokonano analizy księgowania zapasów własnych produktów z punktu widzenia czeskich przepisów i MSSF. W pierwszej kolejności podkreślono znaczenie rachunkowości finansowej dla analizy finansowej, następnie wskazano kluczowe różnice pomiędzy czeskimi przepisami w zakresie rachunkowości a MSSF. W dalszej części opisano zapasy własnych produktów oraz przeanalizowano wymagania czeskich przepisów z zakresu rachunkowości a MSSF w zakresie ich ewidencjonowania, wyceny i publikowania. Na zakończenie analizie poddano wpływ odmiennych wymagań wynikających z czeskich przepisów i MSSF na wartość informacyjną wybranych wskaźników analizy finansowej.
In the current global world the importance of financial markets is growing and investors need to compare the financial health of companies with the help of financial analysis. The results of financial ratios are mainly influenced by presumptions according to those financial statements have been prepared. This article analyses the accounting evidence of self-manufactured goods inventories according to the Czech accounting legislation and the IFRS. Firstly, a short overview about the importance of financial accounting for financial analysis is provided and then the key differences between the Czech accounting legislation and the IFRS are highlighted. This is followed by a description of self-manufactured goods inventories and an analysis of the requirements for their recognition, measurement and presentation according to the Czech accounting legislation and the IFRS. Finally, the influence of different accounting requirements of the Czech accounting legislation and the IFRS on the informative value of selected financial ratios is analyzed.
In der gegenwärtigen globalen Welt wächst die Bedeutung der Finanzmärkte und die Investoren müssen die finanzielle Gesundheit der Unternehmen mit Hilfe einer Finanzanalyse vergleichen. Die Werte der Indizes der Finanzanalyse werden besonders von Voraussetzungen beeinflusst, auf deren Grundlage buchhalterische Nachweise erstellt wurden. Dieser Artikel analysiert, auf was für eine Weise die Bestände der eigenen Produktion nach der tschechischen Buchhaltungslegislative und der IFRS erfasst werden. Zuerst wird die Bedeutsamkeit der Finanzbuchhaltung für die Finanzanalyse hervorgehoben und hernach werden Schlüsselunterschiede zwischen der tschechischen Buchhaltungslegislative und der IFRS angeführt. Der nachfolgende Teil befasst sich mit der Beschreibung der Bestände der eigenen Produktion sowie der Analyse der Anforderungen der tschechischen Buchhaltungslegislative und der IFRS an deren Aufweisung, Bewertung und Veröffentlichung. Als Abschluss wird der Einfluss der unterschiedlichen Anforderungen der tschechischen Buchhaltungslegislative und der IFRS an die Aussagefähigkeit ausgewählter Finanzanalyse-Indizes analysiert.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN