Rodina jako celek

Title Alternative:Family as a Whole
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem diplomové práce je charakteristika nabídky služeb při práci s rodinou v Azylovém domově pro matky s dětmi. Tato práci je zaměřena na komplexnost sociální služby při práci s rodinou, s rodinou jako celkem. V teoretické části práce je, pospána obecná charakteristika azylových domů, pracovní pozice, etika sociální práce a etické dilemata v azylovém domově pro matky s dětmi. Také je zde téma krize a práce s lidmi v krizové situaci. Diplomová práce je zaměřena na rodinu z pohledu dnešní doby, postmoderní rodinu, rodinu z azylového domova a nabídku služeb při práci s touto rodinou. Jde o individuální plánování, nabídku sociálního programu a jsou zde popsány nejčastější sociálně patologické jevy v této sociální službě. Práce se věnuje metodám Scénotest a Videotrénik interakcí a v neposlední řadě, také financování vybraného azylového domova a komunitnímu plánování. Empirická část se zabývá kvantitativním a kvalitativním výzkumem. Při kvantitativním výzkumu je použita analýza spisové dokumentace, u kvalitativního výzkumu metodu polostrukturovaného rozhovoru. Oba výzkumy jsou zvoleny z důvodu ucelenosti při zkoumání výzkumné otázky, zda jsou nabízené služby v azylovém domově pro matky s dětmi komplexní pro práci s rodinou.
Description
118 s., 12 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
family, rodina, azylové domy
Citation
ISSN
ISBN