Možnosti intervence pro oslabení motorické kompetence na základní škole

Abstract
Bakalářská práce se zabývá možnostmi intervence pro oslabení motorické kompetence na základní škole, pro které předkládá metodické listy, do nichž byly zvoleny základní pohybové dovednosti. Jako základní pohybové dovednosti byly vybrány z lokomočních dovedností, běh a skok, z manipulačních dovedností chytání, hod, driblink a kop a z balančních dovedností statická a dynamická rovnováha. V první části práce jsou uvedeny pohybové schopnosti a pohybové dovednosti, jejich dělení a specifikace, ve druhé části práce vybrané základní pohybové dovednosti, jejich popis a nácvik. Na závěr jsou přiloženy vypracované samotné metodické listy.
The bachelor's thesis deals with the possibilities of intervention for the weakening of motor competence in primary school, when methodological sheets are prepared for the possibilities of intervention, for which basic movement skills were chosen. As basic movement skills were selected, from locomotor skills, run and jump, from manipulative skills, catching, throwing, dribling and kicking, and from balance skills, static and dynamic balance. The first part of the thesis presents movement abilities and movement skills, their division and specifications. In the second part of the work selected basic movement skills, their description and training. Finally, the methodological sheets themselves are prepared.
Description
Subject(s)
Pohybové schopnosti, pohybové dovednosti, základní pohybové dovednosti, rozvoj základních pohybových dovedností, lokomoční dovednosti, manipulační dovednosti, balanční dovednosti, metodické listy, Movement ability, motor skills, basic movement skills, development of basic movement skills, locomotor skills, manipulative skills, balance skills, method sheets
Citation
ISSN
ISBN