Rozvoj čtenářských kompetencí ve volnočasových aktivitách

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj čtenářských kompetencí žáků 1. stupnězákladní školy, konkrétně žáků 2. a 3. ročníku ZŠ. Cílem práce je navrhnout, vytvořita zhodnotit program na rozvoj čtenářských kompetencí na konkrétní ZŠ v rámci zájmovéhokroužku na 1. stupni ZŠ.V teoretické části jsou vymezeny a objasněny čtenářské kompetence, čtenářstvía pojmy s nimi přímo související. Jednotlivé kapitoly vymezují základní pojmy vztahujícíse ke čtenářským kompetencím, věkové skupině, metodám a prostředí, které majípotenciál problematiku čtenářských kompetencí určitým způsobem ovlivnit.Praktická část přináší ucelený program pro zájmový kroužek konkrétní základníškoly, rozčleněný do měsíčních celků. Realizovaná část programu je zpracována a blížepopsána. Zrealizovaná část programu je vyhodnocena prostřednictvím evaluačních metod.Výsledky pozorování jsou prezentovány v závěrečném shrnutí praktické části.
This bachelor thesis is focused on developement of reader competencies of pupilsof the first grade of elementary school, especially pupils of 2nd and 3rd class of elementaryschool. The aim of the thesis is to design, create and evaluate a program for thedevelopment of reading competencies at a particular elementary school within a readingclub of that primary school.The theoretical part specifies and clarifies therms of reading competencies, readershipand terms, which are directly related to them. The individual chapters define basicconcepts related to reading skills, age group, methods and enviroment that havea potencial to influence the issue of reading skills in their specific ways.The practical part presents a comprehensive program for the interest circle ofa particular reading club of the primary school, devided into monthly units. The implementedpart of the program is elaborated and described in more detail. The realized partof the program is evaluated through evaluation methods. The results of the observationsare presented in the final summary of the practical part.
Description
Subject(s)
čtenářské kompetence, čtenářská gramotnost, čtenářství, čtenář, metodypro rozvoj čtenářských kompetencí, E-U-R, dítě mladšího školního věku, poruchy znesnadňujícíčtení, instituce podporující čtenářství, program čtenářského kroužku, reading skills, reading literacy, readership, reader, methods for developementof the reading skills, E-U-R, younger school age child, reader-friendly institutions, program of the reading club
Citation
ISSN
ISBN