Žák s poruchou chování

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Závěrečná práce se věnuje problematice žáka s poruchou chování. Teoretická část je zaměřena na klasifikace poruch chování, faktory které ovlivňují vznik poruch, konkrétní projevy poruch chování. Poukazuje na prevenci a nápravu těchto poruch.V praktické části je zpracována kazuistika žáka - osobní, rodinná, sociální a školní anamnéza. Z diagnostických metod je použita kresba žáka - moje rodina, začarovaná rodina, dotazník matky a žáka a rozhovor s matkou.Práce poukazuje na možné příčiny poruch chování u konkrétního žáka a snaží se doporučit vhodné postupy práce s tímto žákem.
The final work is dealing with the problem of pupil with behavioral disorder. The theoretical part is focused on the classification of behavioral disorders, factors that influence the development of disorders, specific manifestations of behavioral disorders. It points to the prevention and correction of these disorders.In the practical part there is a case report of the pupil - personal, family, social and school history.The drawing of the pupil is used from the diagnostic methods - my family, vicious family, mother and pupil questionnaire and interview with mother.The work points out possible causes of behavioral disorders in a particular pupil and tries to recommend suitable work procedures with the pupil.
Description
Subject(s)
Poruchy chování, klasifikace poruch chování, faktory poruch chování, prevence, náprava, kazuistika žáka, kresba, dotazník, rozhovor., Behavior disorders, behavior disorder classification, behavior disorder factors, prevention, remedy, pupil case report, drawing, questionnaire, interview
Citation
ISSN
ISBN
Collections