Domácí příprava žáků na 1. stupni ZŠ

Abstract
AnotaceTématem mé diplomové práce je domácí příprava žáků na 1. stupni základních škol.Práce je rozdělena do dvou částí. V první z nich se věnuji vymezení teorie ? ta je po-třebná pro lepší porozumění tohoto tématu. Charakterizuji zde, co je domácí úkol a uvá-dím jeho druhy. Následně se věnuji ukotvení domácích úkolů v legislativě a spolupráciškoly, rodiny a dítěte. Druhá část práce je zaměřena na popis metodologie kvalitativníhovýzkumu, analýzu získaných dat a sborník domácích úkolů, sestavený z námětů z praxejednotlivých respondentek účastnících se výzkumu.
The topic of my diploma thesis is the home preparation of primary school students. Thework is divided into two parts. In the first oem, I focus on defining the theory - it is nee-ded for a better understanding of this topic. Here I characterize what is homework andstate its types. Subsequently, I focus on anchoring homework in legislation and coope-ration between school, family and child. The second part of the work is focused on thedescritption of the methodology of qualitative research, analysis of the obtained dataand a collection of homework, composed of ideas from the practice of individual re-spondents participating in the reasearch.
Description
Subject(s)
mladší školní věk, domácí příprava, význam domácí přípravy, sborník domácích úkolů, klasifikace domácích úkolů, zadávání domácích úkolů peda-gogy, spolupráce školy a rodiny, Younger school age, homework, importance of homework, collection ofhomework, classification of homework, homework assignments by teachers, coope-ration between school and family
Citation
ISSN
ISBN