INNOVATION PERFORMANCE OF CZECH AND FINNISH MANUFACTURING ENTERPRISES AND THEIR POSITION IN THE EU

Title Alternative:INOVAČNÍ VÝKONNOST ČESKÝCH A FINSKÝCH VÝROBNÍCH SPOLEČNOSTÍ A JEJICH POSTAVENÍ V RÁMCI EU
Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Cílem tohoto článku je zhodnotit inovační výkonnost malých, středních a velkých inovačních podniků působících ve zpracovatelském průmyslu ve dvou evropských zemích – České republice a Finsku – a určit jejich postavení v rámci EU na základě srovnání s průměrnými hodnotami vytvořené fiktivní země EU. Ta zahrnuje ukazatele a populaci členských zemí EU, jejichž data byla k dispozici. Provedená analýza je založena na využití vybraných klíčových ukazatelů výkonnosti (vztahujících se především ke vstupům, které mají přispět k inovacím) hodnotících inovační výkonnost podniků. Provedený výzkum se snaží identifikovat nejvýznamnější faktory inovační výkonnosti s ohledem na velikostní skupinu podniků. Dosažené výsledky jsou navíc dále porovnávány v rámci inovačního prostředí ČR a Finska i EU jako celku. Za pozornost stojí inovační zdroje finských, zejména malých, částečně i středních podniků, které v některých sledovaných ukazatelích zaujímají mnohem významnější podíl než v případě ČR. Tato skutečnost může být určitým signálem, která velikostní skupina podniků by se měla stát cílovou skupinou veřejné podpory zaměřené na zvýšení inovační výkonnosti.
Das Ziel dieses Artikels besteht in der Bewertung kleiner, mittlerer und großer innovativer Bertriebe, welche in zwei Ländern, Tschechien und Finnland, in der verarbeitenden Industrie tätig sind, darin, und deren Position innerhalb der EU auf der Grundlage des Vergleichs mit den Durchschnittswerten eines künstlich erschaffenen EU-Landes zu bestimmen. Dieses umfasst die Indikatoren und die Population der Mitgliedsländer der EU, deren Daten zur Verfügung standen. Die durchgeführte Analyse beruhte auf der Nutzung ausgewählter Schlüsselindikatoren der Leistungsfähigkeit, welche sich vor allem auf die Eingaben der Daten beziehen, die zu den Innovationen beitragen sollen, und die Innovationsfähigkeit der Betriebe bewerten. Die durchgeführte Untersuchung ist bemüht, die bedeutendsten Faktoren der innovativen Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung auf die Größengruppen der Betriebe zu identifizieren. Die erzielten Ergebnisse werden darüber hinaus im Rahmen des innovativen Umfeldes der Tschechischen Republik und Finnlands sowie der EU als Ganzer verglichen. Aufmerksamkeit verdienen auch die Innovationsquellen finnischer, besonders kleiner, teilweise auch mittlerer Betriebe, welche in einigen betrachteten Indikatoren einen weitaus bedeutenderen Anteil einnehmen als im Falle der Tschechischen Republik. Diese Tatsache kann als ein bestimmtes Signal gewertet werden, welche Größengruppe der Betriebe zur Zielgruppe öffentlicher, auf die Steigerung innovativer Leistungsfähigkeit gerichteter Unterstützung werden sollte.
The aim of this article is to assess the innovation performance of innovative small, medium-sized, and large enterprises operating in the manufacturing industry in two European countries – the Czech Republic (CR) and Finland, and to determine their position within the EU based on a comparison with average values of created Fictitious EU Country (FEUC). The FEUC includes the indicators and population of the EU member countries whose data were available. The performed analysis is based on the use of selected key performance indicators (related mainly to inputs that are expected to contribute to innovations) evaluating the enterprises´ innovation performance. The conducted research tries to identify the most significant drivers of innovation performance with regard to the size group of enterprises. Moreover, the achieved results are further compared within the innovation environment of the CR and Finland as well as the EU as a whole. It is worth highlighting the innovation resources of Finnish mainly small but partly also medium-sized enterprises, which in some monitored indicators occupy a much more significant share than in the case of the CR. This fact can indicate a particular signal, which size group of enterprises should become a target group of public support aiming to boost innovation performance.
Celem niniejszego artykułu jest ocena wydajności innowacyjnej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw innowacyjnych działających w przemyśle przetwórczym w dwóch krajach europejskich – Republice Czeskiej i Finlandii – oraz określenie ich pozycji w ramach UE na bazie porównania z przeciętnymi wartościami fikcyjnie stworzonego państwa UE. Obejmuje ona wskaźniki oraz populację krajów członkowskich UE, których dane były dostępne. Przeprowadzona analiza bazuje na wykorzystaniu wybranych kluczowych wskaźników wydajności (odnoszących się przede wszystkim do elementów na wejściu, które mają przyczynić się do innowacji) oceniających innowacyjną wydajność przedsiębiorstw. W ramach przeprowadzonych badań podjęto próbę zidentyfikowania najważniejszych czynników wydajności innowacyjnej przy uwzględnieniu grupy wielkościowej przedsiębiorstw. Ponadto otrzymane wyniki porównano na tle otoczenia innowacyjnego Czech i Finlandii oraz całej UE. Warte uwagi są innowacyjne zasoby fińskich, w szczególności małych, częściowo też średnich przedsiębiorstw, które w niektórych badanych wskaźnikach mają o wiele większy udział niż w przypadku Czech. Fakt ten może być pewną wskazówką, która grupa wielkościowa przedsiębiorstw powinna zostać grupą docelową pomocy publicznej skierowanej na podniesienie wydajności innowacyjnej.
Description
Subject(s)
Innovation, Innovation performance, Manufacturing industry, Czech Republic, Finland, EU
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN