Multifunkční panel pro elektromobil

Abstract
Multifunkčním panelem pro elektromobil je myšleno zařízení, konkrétnětablet, zabudovaný do palubní desky školního elektromobilueŠus vyvíjeného na Technické univerzitě v Liberci.Cílem je využít tablet jako panelový displej pro školní elektromobil.Tablet byl zakoupen s operačním systémem Android a pro tento operačnísystém byla vytvořena aplikace poskytující kioskový režim. Tatoaplikace nabízí další vytvořené funkce, avšak využitelné pouze veškolním elektromobilu. Těmito funkcemi je například myšleno ovládáníaudio systému, GPS navigace, detekce osvětlení, čtení informacío palubní síti elektromobilu a další.V současné době jsou již vytvořené následujcí aplikace Zavaděč, MP3přehrávač, Osvětlení a Informační panel. Zavaděč představuje aplikacis kioskovým režimem, je spuštěný hned po zapnutí tabletu a jím lzespustit další konkrétní aplikace vytvořené k využití ve školním elektromobilu.Jednou z těchto aplikací je aplikace MP3 přehrávač, sloužící kběžnému přehrávání mp3 souborů v tabletu. Další spustitelnou aplikacíze Zavaděče je Osvětlení, které graficky znázornuje rozsvícení azhasnutí světel elektromobilu, tzn. typických světelných prvků vozidlana pozemní komunikaci. Pro simulační účely byly vytvořeny ovládacíprvky k ovládání světel elektromobilu, přičemž se využívá externíhohardwaru UMFT311EV. Poslední možnou aplikací, již lze Zavaděčemspustit, je aplikace Informační panel v podobě palubní desky elektromobilu,který je schopný zpracovat informační rámec ze sběrniceCAN. Získaný rámec zpracuje a posléze promítne informace v grafickémprovedení na displej tabletu. Dále byl proveden root konkrétněpoužitého tabletu, díky němuž byly odblokovány rozšířené možnosti,které budou využity v dalším vývoji a rozvoji nových aplikací.Aplikace spojené s činností a budoucím vývojem elektromobilu jsoucílem mé práce. Je možné je využít pro další potřeby a možnosti elektromobiluvzhledem k jeho pokračujícímu vývoji.
An electric car's multifunctional panel is a device, specifically a tablet,installed into the dashboard of the school electric car called eŠus developedat the Technical University of Liberec.The aim is to use a tablet as a panel display of the school electric car.The tablet that was bought has the Android operation system and anapplication providing the kiosk mode for this system was created. Theapplication provides further created functions usable for the car, suchas audio system control, GPS navigation, lights detection, reading informationabout the car's on-board electrical system etc.So far, the applications Launcher, MP3 Player, Lights and InformationPanel have been created. Launcher, the application with the kioskmode, is turned on after the tablet does and can start other applicationsusable in the car. These applications are MP3 Player (for playingmp3 files in the tablet) and Lights (graphically indicates turning thelights in the car required to drive the car on the roads on and off ).Control components were created to simulate the lights control usingexternal hardware UMFT311EV. The last application startable by theLauncher is Information Panel resembling the electric car's dashboard.It can process frame with the information from the CAN bus. Thegained information from this frame are processed and graphically representedon the tablet's display. Also, the used tablet was rooted,which opened wide variety of options usable in the development ofnew applications.The applications connected with the operating and future developmentof the electric car are the aim of my work. They are usable forfurther needs and options of the car, considering its progressive development.
Description
Subject(s)
Android, elektromobil eŠus, kioskový režim, multifunkční panel, sběrniceCAN, Android, electric car eŠus, kiosk mode, multifunctional panel, CAN bus
Citation
ISSN
ISBN