Problémový žák na 1. stupni ZŠ

Abstract
Tato diplomová práce se věnuje tématu "problémový žák na prvním stupni základní školy". V teoretické části je vysvětlen pojem problémový žák, popsány určité charakteristiky žáka s problémovým chováním a faktory, které na jednotlivce působí a jeho chování do jisté míry ovlivňují. Dále se také zabývá vztahem učitele a problémového žáka a popisuje vybrané možnosti řešení problémového chování. Praktická část je zaměřena na dvě třídy. V těchto třídách bylo zjišťováno, jak učitelé, kteří zde vyučují, vnímají problémového žáka a zda se s takovým žákem setkávají. Také byl do praktické části zařazen dotazník pro žáky. Na základě tohoto dotazníku bylo zjišťováno, zda také považují chování svých spolužáků za problémové. Z charakteristik žáků označených za problémové pak bylo zjišťováno, jaké faktory mohou ovlivňovat jejich chování.
Annotation This diploma thesis deals with the topic of a problematic pupil at the first level of primary school. In the theoretical part is explained the concept of problematic pupil, described specific characteristics and factors that affect their behaviour and influence his behaviour to some extent. Furthermore, also discuss the relationship between the teacher and the problematic pupil and selected options for dealing with problematic behaviour. The practical part focuses on two classes. In these classes, it was investigated how the teachers perceive a problematic pupil and whether they encounter such a pupil in this class. A questionnaire for pupils was also included in the practical part. Based on this questionnaire, it was found out whether pupils also perceive the behaviour of their classmates as problematic. The characteristics of the pupils identified as problematic were then used to identify the factors responnsible for their behaviour.
Description
Subject(s)
problémové chování, problémový žák, 1. stupeň základní školy, vztahy učitele a žáka
Citation
ISSN
ISBN