Formativní hodnocení žáků na 1. stupni ZŚ

Title Alternative:Formative assessment of students at primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Annotation The diploma thesis is aimed at research work of a way of continuous assessment at school and importance of feedback followed by analysis of school documentation. We have tried to clarify the subject matter function, form and criterian of assessment through analysis of specialized literature. Further we have described the assessment effect to pupils and importance of the feedback and work with mistakes. Practical part has been dedicated to the research work. Nonstandard questionnaires were given to teachers of classes 4 and 5. The found pieces of knowledge show an influence of formative assessment
Cílem diplomové práce bylo provést výzkum, který se týkal kritérií školního hod-nocení, významu zpětné vazby a následné analýzy školské dokumentace. Prostřednictvím analýzy odborné literatury jsme se snažili objasnit obsah, funkci, formy a kritéria školního hodnocení. Dále jsem popsali vliv hodnocení na žáka, význam zpětné vazby a práce s chybou. Praktická část byla věnována výzkumu, při kterém byla použita metoda nestandar-dizovaného dotazníku. Dotazníky byly předloženy učitelům a žákům 4. a 5. tříd. Zjištěné poznatky poukazují na vliv formativního hodnocení na žáky.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1 CD; rozsah: 105 s. 12 s.
Subject(s)
continuous assessment, criterian, self-assessment, formative assessment, feedback, work with mistakes, assessment reform, klíčové pojmy, školní hodnocení, kritéria, sebepojetí, sebehodnocení, formativní hodno-cení, zpětná vazba, práce s chybou, reforma v hodnocení
Citation
ISSN
ISBN