Práce s dětmi se specifickými poruchami učení na prvním stupni základní školy

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce pojednává o problematice reedukace specifických poruch učení. Mapuje znalosti o reedukaci učitelů 1. stupně základních škol v Liberci a zaměřuje se na podmínky, které školy poskytují učitelům pro využití reedukačních metod, pomůcek při práci se žáky se specifickými poruchami učení. Zároveň práce slouží jako příručka pro učitele, i když učitelé nemohou vést reedukaci žáků s SPU, mohou využívat některé metody, pomůcky. Bakalářská práce nabízí možnosti a reedukační metody, které mohou využít učitelé 1. stupně základních škol v práci se žáky s SPU.
The bachelor thesis deals with the problem of reeducation of specific learning difficulties. It maps out the knowledge about the reeducation of teachers of the 1st grade at primary schools in Liberec and focuses on the conditions that schools provide to teachers for the use of reeducation methods, aids in working with pupils with specific learning difficulties. The work serves as a guide for teachers, although teachers can not lead reeducation of pupils with specific learning difficulties, they can use some methods, aids. The bachelor thesis offers possibilities and reeducation methods, which can be used by primary school teachers in working with pupils with specific learning difficulties.
Description
Subject(s)
specifické poruchy učení, reedukace, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie, dyspinxie, dyspraxie, specific learning difficulties, reeducation, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dysorthographia, dyspinxia, dyspraxia
Citation
ISSN
ISBN