Zaměstnanecké benefity ve vybrané společnosti

Abstract
Diplomová práce se zabývá odměňováním zaměstnanců se zaměřením na zaměstnanecké benefity. Předmětem je obecně popsat odměňování, přístupy k odměňování a rozebrat téma zaměstnaneckých benefitů. Práce se také zaměřuje na rozbor zmíněné problematiky ve vybrané společnosti. Hlavním cílem této diplomové práce je nalézt zaměstnanecké benefity k rozšíření stávající nabídky benefitů společnosti KAMAX s. r. o. a určit jejich finanční náročnost. Součástí práce je pohled na vývoj finanční náročnosti poskytování zaměstnaneckých benefitů v období několika let. Dílčím cílem je také zjistit postoj zaměstnanců k jednotlivým již poskytovaným benefitům a o jaké další benefity mají zaměstnanci zájem.
This diploma thesis deals with the employee rewarding focusing on employee benefits. It embraces the general description of the employee rewarding and stances to rewarding. This part also includes the analysis of employee benefits. The thesis is also focused on the analysis of mentioned topics in a selected company. The aim of this thesis is to find employee benefits to extend the current offer of employee benefits. The part of the thesis is also the insight on the evolution of employee benefit´s costliness in the range of several years. The next aim it to uncover an attitude towards an each benefit that the company offers and what other new benefits are employees interested in.
Description
Subject(s)
Odměňování, zaměstnanecké benefity, mzda, plat, flexibilní benefity, kafetéria systém, příplatek, odměna, motivace, dotazník, Rewarding, employee benefits, wage, salary, flexible benefits, cafeteria system, bonus, reward, motivation, questionnaire
Citation
ISSN
ISBN