Nakládání s odpadem ve výrobním podniku

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na nakládání s odpadem ve výrobním podniku. Jejím primárním cílem je určení optimální limitní hodnoty množství vyprodukovaného odpadu v podobě procentního podílu z hotové výroby vybraného podniku. Ve svém úvodu se práce zabývá vymezením základních teoretických pojmů, legislativou platnou pro problematiku odpadového hospodářství a významem odpadového hospodářství pro podniky, společnost a životní prostředí. Druhá část práce již popisuje vybraný podnik a situaci produkce odpadů za období od ledna 2011 do června 2017. Za pomoci vybraných statistických metod charakteristiky polohy a návrhu odborné konzultantky práce jsou stanoveny čtyři návrhy limitní hodnoty a prostřednictvím zhodnocení nákladů na likvidaci daného množství odpadu vybrána optimální varianta. V souvislosti s provedenou analýzou práce v závěru vymezuje nápravná a doplňková opatření vedoucí ke zvýšení efektivnosti odpadového hospodářství ve vybraném podniku.
The master thesis is focused on waste management at the production plant. The primary aim of the thesis is to determine optimal limiting value of waste produced at the chosen production plant. The limiting value should be defined like percentage proportion of final output. Firstly, the thesis defines the main theoretic terms, legislation for waste management and the purpose of waste management for companies, society and environment. Secondly, the text describes chosen production plant and situation about waste production during the period between January 2011 and June 2017. By using statistic methods and suggestion of expert consultant there are determined four proposals of limiting value. By the way of cost evaluation the optimal option is chosen. In connection with the analysis, the thesis describes corrective and additional measures at the end which will help with increase of waste management efficiency at the chosen production plant.
Description
Subject(s)
Odpadové hospodářství, produkce odpadů, limitní hodnota, výrobní podnik, Waste management, waste production, limiting value, production plant
Citation
ISSN
ISBN