Příprava dětí z dětských domovů na samostatný život

Title Alternative:Preparing Children from Children´s Homes for Everyday Life
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The graduation theses was turned into the question of leaving to a separate life at children from children's home. It was aimed to the ways of education and preparing for their leaving when they come of age or they finish their preparation for the profession. Its aim was to determine, if children are properly equipped to enter into this life. The graduation theses was divided into two parts. In theoretic part was clarify the term substitute upbringing, its forms, educational school facilities. The largest part was devoted to education in children's homes. In a practical part was used a questionnaire asked adolescents for their opinion on whether they feel ready for separate life, plans for future. The conclusion of the paper summarizes findings from the survey. The biggest contribution of graduation theses can be clarify the situation in children's homes and reveal the substance of leaving children to a separate life.
Bakalářská práce se zabývala problematikou odchodu dětí z dětských domovů do samostatného života. Zaměřovala se na způsoby jakými jsou děti v dětských domovech vychovávány a jakými se připravují na svůj odchod z dětského domova poté co dovrší zletilosti nebo ukončí přípravu na povolání. Jejím cílem bylo zjistit, jestli jsou děti na tento vstup do samostatného života dostatečně připraveni. Práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bylo pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňováno, co znamená náhradní výchova, její formy. Dále se zabývala jednotlivými typy výchovných školských zařízení, s tím, že větší část byla věnována výchově dětí v dětských domovech. Praktická část navazuje na problematiku zpracovanou v teoretické části. Byla zjišťována pomocí dotazníku. Vycházela z názoru mladých lidí na samostatný život, na to, zda se cítí na tento vstup připraveni a také jaké mají plány do budoucosti. V závěru práce byly shrnuty poznatky získané průzkumem. Za největší přínos práce bylo možné považovat objasnění situace v dětských odmovech a odhalení podstaty odchodu dětí do samostatného života.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 56 s.
Subject(s)
parents, substitute upbringing, institutional education, children's home, educator, education, preparation for the proffesion, child, adolescence, adolescent in age 17-20, preparation for separate life, future, housing, occupation, guestionnaire, survey, project, rodiče, náhradní výchova, ústavní výchova, dětský domov, vychovatelé, výchova, vzdělávání, příprava na povolání, dítě, dospívání, mladí lidé od 17-20 let, příprava na samostatný život, budoucnost, bydlení, zaměstnání, hospodaření, dotazník, průzkum, projekt
Citation
ISSN
ISBN