Plánování hodin výtvarné výchovy a jejich skutečná realizace

Abstract
Diplomová práce se zabývá zkoumáním plánování hodin a jejich následnou realizací ve výtvarné výchově v 1. - 4. ročníku 1. stupně základní školy. Teoretická část vystupuje z novodobého pojetí školství. Obsahuje individuální přístup k dítěti, věnuje se plánování výuky, její následné realizaci a průběhu a také zahrnuje složky výtvarné výchovy obsažené v tematickém plánu. Nedílnou součástí teoretické části je právě obecná příprava na vyučování, která se snaží uvést danou strukturu hodiny. V praktické části jsou zařazeny shrnuté obsahy tematických plánů výtvarné výchovy v porovnání se souhrnem ze třídních knih. Součástí praktické části je rovněž dotazníkové šetření, ve kterém bylo zkoumáno, jak se učitelé prvního stupně základní školy staví k hodinám výtvarné výchovy a zda je pro ně plánování těchto hodin postradatelné či nikoli. Na základě dotazníkového šetření je v závěru práce zahrnuto doporučení pro praxi, jak výuku výtvarné výchovy zdokonalit.
This diploma thesis is focused on examination of lesson planning and its consequent realization in art classes from the first to the fourth year at a basic school. The theoretical part is based on a modern conception of education. It contains an individual approach to a child, it deals with lesson planning, its following realization and progress and it also covers components of art classes included in a thematic plan. The integral part of a theoretical section is a general preparation of teaching that helps to introduce the structure of a lesson. In the practical part of the diploma thesis there is a summary of contents of thematic plans of art classes in comparison with a summary of class registers. The next part of the practical section is a questionnaire survey in which the attitude of teachers to the art classes was examined. The teachers were also asked whether or not the lesson planning is dispensable to them. Pursuant to the questionnaire survey, the conclusion contains a recommendation how to improve art classes at basic schools.
Description
Subject(s)
plánování hodin, primární vzdělávání, příprava na hodinu, tematický plán, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, výtvarná výchova, sheduling hours, primary education, lesson plan, thematic plan, the general education program for elementary education, art education
Citation
ISSN
ISBN