Intersexual differences in the levels of physical fitness and physical activity in children from the Liberec region

Title Alternative:Różnice międzypłciowe w poziomie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej dzieci w regionie libereckim
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Cílem projektu bylo zjistit intersexuální rozdíly v úrovni tělesné zdatnosti a pohybové aktivity u dětí v libereckém regionu. Výběrový soubor tvořilo 130 chlapců a 124 dívek ve věku 10-12 let. V rámci výzkumu byly využity metody: pro měření úrovně pohybové aktivity krokoměry Yamax, pro měření úrovně tělesné zdatnosti 8 vybraných testů z testových baterií Fitnessgram a Unifittest, pro určení tělesného rozvoje základní somatické charakteristiky. Významnost intersexuálních rozdílů byla posouzena prostřednictvím testování významnosti rozdílu testem v programu Statistica verze 9.0. Výsledky testování ukázaly rozdílnou motorickou výkonnost chlapců a dívek ve čtyřech testech. Při porovnání s publikovanými doporučeními pro děti školního věku ukazují výsledky na nedostatečnou úroveň o víkendových dnech u chlapců i dívek. Tento výzkum byl podpořen v rámci grantu IGS FP TUL, no. 115/2009.
Celem projektu było stwierdzenie różnic międzypłciowych w poziomie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej dzieci w regionie libereckim. Próba składała się z 130 chłopców i 124 dziewcząt w wieku 10-12 lat. W ramach badań zastosowano następujące metody: do pomiaru poziomu aktywności ruchowej krokomierze Yamax, do pomiaru poziomu sprawności fizycznej 8 wybranych testów typu Fitnessgram i Unifittest, natomiast do określania rozwoju fizycznego podstawowe cechy somatyczne. Znaczenie różnic międzypłciowych oceniano w drodze badania znaczenia różnic testem w programie Statistica wersja 9.0. Wyniki badań wykazały odmienną sprawność motoryczną dziewcząt i chłopców w czterech testach. Po porównaniu z publikowanymi zaleceniami dla dzieci w wieku szkolnych wyniki wskazują na niewystarczający poziom w dni weekendowe u chłopców i dziewcząt. Badanie zostało dofinansowane z grantu z IGS FP TUP, numer. 115/2009.
The aim of the study was to find intersexual differences in the levels of physical fitness and physical activity in children from the Liberec region. The sample was 130 boys and 124 girls aged 10-12 years. For research was used the following method: for measuring of the level of physical activity - Yamax pedometers; for measuring of the level of physical fitness - 8 tests selected from test batteries Fitnessgram and Unifittest; for determining of the somatic development - the basic somatic characteristics. The significance of intersexual differences was assessed by testing the significance of the difference t-test in software Statistica, version 9.0. The test results showed different motor performance of boys and girls in four tests. This research has been supported by the research grant IGS FP TUL, no. 115/2009.
Das Ziel dieses Projekts war es, die intersexuellen Unterschiede auf der Ebene körperlicher Fitness und Aktivität bei Kindern in der Region Liberec festzustellen. An der Untersuchung nahmen 130 Jungen und 124 Mädchen im Alter von 10-12 Jahren teil. Im Rahmen der Forschung wurden folgende Methoden angewandt: Für die Messung des Niveaus der körperlichen Aktivität ein Schrittzähler der Marke Yamax, für die Messung der körperlichen Fitness wurden von den Testbatterien Fitnessgram und Unifittest 8 Tests ausgewählt und zur Feststellung der körperlichen Entwicklung grundlegende somatische Charakteristik verwendet. Die Bedeutung von intersexuellen Unterschieden wurde mit Hilfe von T-Tests im Programm Statistica Version 9.0 bewertet. Die Ergebnisse der Testverfahren haben die Unterschiede motorischer Leistungsfähigkeit von Jungen und Mädchen in vier Tests gezeigt. Im Vergleich mit veröffentlichten Empfehlungen für Kinder im Schulalter zeigen die Ergebnisse ein unzureichendes Maß an Bewegung während des Wochenendes bei Jungen und auch Mädchen. Die Forschung wurde mit Hilfe von Zuschüssen der IGS FP TUL, Nr. 115/2009 gefördert.
Description
Subject(s)
physical fitness, physical activity, intersexual differences
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN