Lidové zvyky a tradice

Abstract
Záměrem této diplomové práce je předat čtenářům základní informace o historii a současnosti významných svátků, které se pojí k období adventu a Vánoc. Čtenářům je nabízeno několik možností, jak dětem přiblížit zvyky a tradice předvánočního období a vánočních svátků s cílem prohloubit u nich vědomosti spojené s adventem a Vánoci, vzbudit zájem o lidové tradice, a tím je uchovat pro budoucí generace.Teoretická část diplomové práce se zabývá historií, vznikem a průběhem lidových tradic a zvyků. Dotazníkové šetření zkoumá začleňování tématu Vánoce a advent do vyučovacích předmětů na prvním stupni základních škol ve Šluknovském výběžku. Praktická část obsahuje metodické listy určené do vyučovacích hodin výtvarné výchovy a jiných předmětů s ověřením v praxi, vlastními fotografiemi a reflexí.
The aim of this diploma thesis is to convey the basic information about history and present form of some important holidays, that are connected with the Advent and Christmas time. Readers are offered several ways of explaining the Advent and Christmas customs and traditions with the aim to deepen the knowledge about Advent and Christmas, arouse the pupil's interest in folk traditions, thereby saving them for the next generations.The theoretical part deals with the history, origins and the course of the folk traditions and customs. The research examines the implementation of the Advent and Christmas topics into the school subjects at primary schools in Šluknovský výběžek. The practical part contains lesson plans designated for Art and other subjects' classes. These lesson plans were verified in practise and are supplemented with my own photos and reflexion.
Description
Subject(s)
lidové tradice, zvyky, zimní slunovrat, křesťanství, advent, Vánoce, folk traditions, customs, winter solstice, Christianity, Advent, Christmas
Citation
ISSN
ISBN