Využití didaktických her ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Abstract
Diplomová práce se zabývá výukou slovní zásoby v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Cílem diplomové práce je prokázat, že využití didaktických her ve výuce anglického jazyka je vhodným prostředkem pro efektivní osvojování a procvičování slovní zásoby a taktéž je vhodným motivačním prostředkem podporujícím pozitivní vztah k anglickému jazyku a aktivitu u žáků již v mladším školním věku. V teoretické části jsou uvedeny poznatky vedoucí k efektivnímu osvojování slovní zásoby u žáků na prvním stupni základní školy a jsou zde uvedeny poznatky týkající se využití didaktických her v rámci vyučovacích hodin. V praktické části jsou prezentovány vzorové přípravy vycházející z prostudovaných metodických a teoretických poznatků. Vzorové přípravy byly odučeny ve čtvrtém ročníku základní školy. Praktická část dále obsahuje ověření navrhovaných poznatků, reflexe z jednotlivých odučených vyučovacích hodin a vyhodnocení stanovených výzkumných otázek.
The thesis deals with the teaching vocabulary in EFL lessons at primary school. The aimis to demonstrate that using didactics games in teaching English will lead to development of vocabulary knowledge, efective practice and acquisition of new vocabulary and to demonstrate didactics games as a suitable motivational instrument of supporting a positive attitude towards the EFL students. The theoretical part presents the knowledge leading to the effective acquisition of vocabulary in pupils at the first stage of primary school and there are findings concerning the use of didactics games in lessons. The practical part presents sample preparations based on the studied methodological and theoretical knowledge. Sample preparations were taught in the fourth year of primary school. The practical part also includes a review of the proposed knowledge, reflections from individual lessons and evaluation of research questions.
Description
Subject(s)
Anglický jazyk, výuka slovní zásoby, slovní zásoba, mladší školní věk, didaktická hra, English language, teaching vocabulary, vocabulary, young language learners, didactics games
Citation
ISSN
ISBN