Výkon trestu obecně prospěšných prací jako alternativa k trestu odnětí svobody

Title Alternative:Execution of Punishment of Community Services as Alternative to the Punishment of Imprisonment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Zhis Bachelor´s dissertation concerns the imposition and execution of an alternative punishment to the punishment of imprisonment,namely the community service order withinthe conditions of our society.It is necessary to create patiently and carefully premises to the aim that the community service order would be understood both by the society and also by the judges,which impose zhis specific penalty to the offender,and last but not least,by the offenders themselves as a necessary presumption of their quick and unperturbed return into the society.Zhe purpose has been to explain as much as possible the theoretical punishment of the community service,its legal regulation,meaning,imposition,execution,purpose and its perspectives within the Criminal Laww and to find out,if the community service order fulfills its function in comprison to the execution of imprisonment. The dissertation involves two parts: a theoretical and a practical part.The theoretical part concerns zhe meaning and the activities of the Probation and mediation service,it explains the individual kinds of alternative punishments within the legislative conditions in the Czech republic and it concentrates on closer recognition with the punishment of the community service order within the context of the restorative justice of the Czech Republic,on its legl regulation,imposition,meaning,execution,purpose and tits perspectives in the Criminal Law.In the practical part have been in the District of Nymburk by means of questionnaires found out the opinions on the meaning of the community service punishment of the convicted persons and of the persons who give the community service tasks,the opinions of its imposition,execution and purpose.The questions for the practical part of my bachelor´s dissertation I have tried to choose in such a way that they do not seem to be to personal and the respondents would answer as many questions as possible.
Bakalářská práce se zabývala problematikou ukládání a výkonu alternativního trestu k trestu odnětí svobody,obecně prospěšnými pracemi v podmínkách naší společnosti.Je nutné trpělivě a pečlivě vytvářet předpoklady pro to,aby obecně prospěšné práce byly chápány jak společností,tak i soudci,kteří tuto sankci pachateli ukládají,a v neposlední řadě i pachateli jako nezbytný předpoklad jejich rychlé a bezproblémové resocializace.Cílem bylo možná co nejvíce přiblížit teoreticky trest obecně prospěšných prací,jeho právní úpravu,význam,ukládání,výkon,účel a rovněž i jeho perspektivu v trestním právu,prakticky pak zjistit,zda uložený trest OPP splňuje svůj účel v porovnání výkonu trestu odnětí svobody. Práce obsahuje dvě části,část teoretickou a část praktickou.Část teoretická se zabývá významem a činností Probační a mediační služby,vysvětluje jednotlivé druhy alternativních trestů v legislativních podmínkách České republiky a soustřeďuje se na bližší seznámení s trestem obecně prospěšných prací v kontextu restorativní justice ČR,na jeho právní úpravu,ukládání,význam,výkon,účel a jeho perspektivy v trestním právu.Praktickou částí byly na okrese Nymburk zjištěny pomocí dotazníků,kde byly odlišné sestavené dotazníky pro odsouzené a poskytovatele OPP,jejich názory na význam trestu OPP,na jeho ukládání,výkon a účel.Otázky pro praktickou část své bakalářské práce jsem se snažil volit tak,aby se nezdály příliš osobní,a aby mi respondenti odpověděli na co nejvíce otázek.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 78 s.
Subject(s)
delinquency, imprisonment, community service, probation and medation service, diversion of criminal proceedings, alternatives, convicted person, work giver, prevention, conception, questionnaire, institution, delikvence, trest odnětí svobody, obecně prospěšné práce, probační a mediační služba, odklony, alternativy, odsouzený, poskytovatelé, prevence, koncepce, dotazník, instituce
Citation
ISSN
ISBN