Výukové metody využívané u dítěte s vývojovou dysfázií

Abstract
Bakalářská práce se zabývá výukovými metodami, které se využívají u dítěte s vývojovou dysfázií na základní škole běžného vzdělávacího proudu. Cílem práce je zjistit, jaké výukové metody se využívají při hodinách českého jazyka u dítěte s vývojovou dysfázií. Dále jakým způsobem učitelé tyto metody aplikují do výuky a jaké metody se učitelům osvědčily a naopak. Teoretická část se zaměřuje na vymezení vývoje řeči od počátku až po mladší školní věk. Důležitou částí je kapitola narušené komunikační schopnosti a následně kapitoly zaměřené na problematiku vývojové dysfázie. Práce rozebírá také inkluzivní vzdělávání žáka s vývojovou dysfázií na základní škole a specifika práce s dítětem při hodinách českého jazyka. V empirické části je představen kvalitativní průzkum, který je analyzován a vyhodnocen.
The bachelor's thesis deals with the teaching methods that are used for a child with developmental dysphasia in a mainstream elementary school. The aim of the work is to find out what teaching methods are used in Czech language lessons for a child with developmental dysphasia. Furthermore, how do teachers apply these methods to teaching and, what methods have proven successful for teachers and vice versa. The theoretical part focuses on the definition of speech development from the beginning to younger school age. communication disability are an important part, followed by chapters focused on the issue of developmental dysphasia. The thesis also discusses the inclusive education of a pupil with developmental dysphasia in elementary school and the specifics of working with the child during Czech language classes. In the practical part, a qualitative survey is presented, which is analyzed and evaluated.
Description
Subject(s)
Vývojová dysfázie, narušená komunikační schopnost, vzdělávání, inkluze, základní škola.
Citation
ISSN
ISBN