Společenská odpovědnost a její vliv na konkurenceschopnost podniků v mezinárodním prostředí

Abstract
Diplomová práce se zabývá aktuálním uplatňováním konceptu společenské odpovědnosti mezinárodními kosmetickými společnostmi Avon a Oriflame. Cílem práce je doložit, že tento nový moderní přístup k podnikání je součástí konkurenceschopnosti podniku. V práci jsou uvedeny teoretické poznatky zaměřené na charakteristiku společenské odpovědnosti, konkurenceschopnosti a spojitost mezi těmito pojmy. Diplomová práce analyzuje a porovnává odpovědné aktivity vybraných výrobců kosmetiky Avon a Oriflame. Na základě provedeného šetření mezi zákaznicemi těchto podniků jsou v práci navrhnuty kroky pro zefektivnění uplatňování konceptu společenské odpovědnosti ve společnostech Avon a Oriflame, které mohou přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Práce také vyhodnocuje postoj a vnímání aplikace konceptu společenské odpovědnosti zákaznicemi kosmetických společností.
The diploma thesis deals with current application of corporate social responsibility concept of international cosmetic companies Avon and Oriflame. The goal of the diploma thesis is to prove that this new modern approach to business is a part of corporate competitiveness. The theoretical part of the diploma thesis presents characteristics of corporate social responsibility, competitiveness and a link between those two terms. The work analyses and compares responsible activities of the cosmetics producers Avon and Oriflame. According to a research carried out among customers of these companies, the diploma thesis suggests steps which should companies do to make their corporate social responsibility more efficient and to increase their competitiveness. The diploma thesis evaluates an attitude and perception of application of social responsibility concept of the customers of the cosmetic companies.
Description
Subject(s)
CSR, konkurenceschopnost, kosmetická společnost, společenská odpovědnost, udržitelnost, CSR, competitiveness, corporate social responsibility, cosmetic company, sustainability
Citation
ISSN
ISBN